Archivo del Autor: xaviper

Conte de confinament
Cuento de confinamiento

CAT

Conte de confinament

Us explicaré una història, una historia que no va de batalles èpiques, sinó més aviat de les ferides invisibles que un món malalt deixava en les persones. D’ànimes malaltes que caminaven pel món sense gairebé adonar-se’n del mal que les anava destruint per dins.

Cada lector(a) pot decidir en la seva intimitat si es tracta d’un conte de ficció, o no ho és.

Veig a través del vidre del temps, com si es tractes d’una càpsula translúcida, carrers grisos, dins d’una ciutat grisa, poblada per gent grisa, que viu una vida també grisa. Una existència esmorteïda sota un tel d’obligacions, de corre-cuites, d’objectius ambiciosos i reptes de superació, que ningú sabia realment, al capdavall, cap a on portaven. I així és com la vida transcorria, distreta en una acció que mantenia a tothom ben ocupat, i quan s’aturaven, seguien distrets vivint un món que es representava a través del petit rectangle d’una pantalla lluminosa, que pretenia ser el reflex d’una vida, però que no deixava de ser en realitat més que el mirall de la seva misèria.

Era un temps en el que aquesta existència buida deixava a les persones ben malaltes, amb una ferida profunda a les seves ànimes que les anava dessagnant, ben a poc a poc però de manera inexorable. Tothom mirava cap enfora, cercant una senyal, el triomf efímer de la seva vanitat, tal vegada, i es quedaven ben agafats en la cerca d’una senyal d’aprovació o d’admiració passatgera dels demès. No obstant, potser passava que no eren conscients de que les seves conquestes eren intranscendents, i la veritat és que les seves fites quotidianes eren ben minses en quan al seu retorn cap a la resta de la comunitat.

Tot en el fons era expressió de la seva solitud, d’aquesta buidor nihilista, ben pregona, que no podia omplir-se per cap dels mitjans pels quals havien sigut entrenats durant tant de temps. Senzillament havien oblidat les eines per les quals l’home es conferia com a un ésser sociable, amb ànima, un ésser connectat a l’univers i pertanyent a la terra on va néixer i que també havien descuidat, i aquesta era la seva gran ferida, el seu error. S’havien oblidat de qui eren en realitat i de què estaven fets.

Ningú vindria a salvar-los, a rescatar-los del seu propi oblit, ho havien de fer per ells mateixos, però vet aquí que un dia, arrel d’una amenaça invisible als ulls, però ben potent i destructiva interiorment, els va obligar a aturar-se, a cessar qualsevol acció. Els va obligar a deixar d’ocupar-se en les seves distraccions, a aturar la seva producció malaltissa que exhauria tots els recursos, a congelar els seus negocis i tota activitat no essencial per a la supervivència, i així és com es va aturar tot signe de vida aparent.

Als carrers grisos ara ja no es veia gent grisa corrent amunt i avall, les ciutats continuaven mantenint el seu caire gris acumulat al llarg de tants anys, és cert, però almenys no es veien ànimes còmplices de la seva grisor pels carrers, i això en certa manera, també podia viure’s com un signe d’esperança, de transformació cap a un altre forma de vida, i qui sap si també, cap a una altra forma d’acolorir-la. El cel ara clar i net, era si més no, una font d’inspiració, al·licient i motivació per perseverar en la que havia sigut anteriorment, la tan temuda, espera.

A les cases les famílies es veien de sobte obligades a conviure plegades tots els seus membres, tot el dia, tot el temps. Les reunions familiars abans esporàdiques i fortuïtes, quan no obligades, ara es repetien dia rere dia, i la convivència s’imposava de forma indefectible amb les seves llums i les seves ombres. Però sens dubte això també va permetre recuperar vincles que havien quedat extraviats, engolits pel remolí d’activitat. I ara de sobte, la calma donava pas al diàleg, la tranquil·litat a l’escolta, el silenci compartit a la comprensió, i una mena de retrobament sincer i descobriment de l’altre en companyia, es va anar obrint pas.

Clar que aquesta situació no era viscuda de la mateixa manera per tothom, així hi havia persones que es veien de sobte empresonades, sense escapatòria en una situació familiar obscura, d’on  era difícil sostreure’s i això augmentava el seu patiment, però potser també els impulsés a cercar una ajuda que abans es resistien a demanar. Qui sap. Tot patiment pot trobar la seva sortida i un sentit, si es sap canalitzar adequadament.

Tota crisi és una oportunitat d’aprenentatge que si s’afronta amb franquesa i honestedat, ens permet madurar.

El confinament bé pot representar un retorn cap a nosaltres mateixos, un forçar la mirada introspectiva i fer examen de consciència. Només vivim una vida i aquesta no es viu en la acció del moviment, sinó tal vegada, en la contemplació del aquí i ara, el fet vital és efímer, i l’experiència no es nodreix tan sols d’activitat sinó del cultiu de la qualitat humana, que demana aturar-se, saber esperar, silenci i pau, per connectar amb la remor interior que mostra el camí per arribar a la nostra ànima i descobrir una dimensió que no s’acaba mai, tot i estar sempre a la mateixa habitació.

On estan doncs realment els barrots de la nostra presó? Què és allò que temem quan ens veiem obligats a aturar-nos? Potser allò que ens espanti més sigui enfrontar-nos a nosaltres mateixos, a les nostres pors i descobrir cap a on ens porta el nostre silenci interior. Però tal vegada si ens atrevim a creuar aquesta porta, trobarem la pau que tant anhelem i un sentit de llibertat que té a veure amb la possibilitat de viatjar interiorment, sentint-nos connectats a la vida, amb creativitat. Trobarem allò que en paraules de Marià Corbí anomena: «un despertar a la nostra veritable condició».

[ES]

Cuento de confinamiento

Os contaré una historia, una historia que no va de batallas épicas, sino más bien de las heridas invisibles que un mundo enfermo dejaba en las personas. De almas enfermas que caminaban por el mundo sin casi darse cuenta del mal que las iba destruyendo por dentro.

Cada lector(a) puede decidir en su intimidad si es un cuento de ficción, o no lo es.

Veo a través del cristal del tiempo, como si se tratara de una cápsula translúcida, calles grises, dentro de una ciudad gris, poblada por gente gris, que vive una vida también gris. Una existencia amortiguada bajo un velo de obligaciones, a toda prisa, de objetivos ambiciosos y retos de superación, que nadie sabía realmente, en definitiva, hacia donde llevaban. Y así es como la vida transcurría, distraída en una acción que mantenía a todo el mundo ocupado, y cuando se detenían, seguían distraídos viviendo un mundo que se representaba a través del pequeño rectángulo de una pantalla luminosa, que pretendía ser el reflejo de una vida, pero que no dejaba de ser en realidad más que el espejo de su miseria.

Era un tiempo en el que esta existencia vacía dejaba a las personas enfermas, con una herida profunda en sus almas que las iba desangrando, muy despacio, pero de manera inexorable. Todo el mundo miraba hacia fuera, buscando una señal, el triunfo efímero de su vanidad tal vez, y se quedaban bien enganchados en la búsqueda de una señal de aprobación o de admiración pasajera de los demás. Sin embargo, quizá pasaba que no eran conscientes de que sus conquistas eran intrascendentes, y la verdad es que sus metas cotidianas eran bien escasas en cuanto a su retorno hacia el resto de la comunidad.

En el fondo todo era expresión de su soledad, de este vacío nihilista y profundo, que no podía llenarse por ninguno de los medios por los que habían sido entrenados durante tanto tiempo. Sencillamente habían olvidado las herramientas por las que el hombre se confería como un ser sociable, con alma, un ser conectado al universo y perteneciente a la tierra donde nació y que también habían descuidado, y ésta era su gran herida, su error. Se habían olvidado de quiénes eran en realidad y de que estaban hechos.

Nadie vendría a salvarlos, a rescatarlos de su propio olvido, debían hacerlo por ellos mismos, pero he aquí que un día, a raíz de una amenaza invisible a los ojos, pero bien potente y destructiva interiormente, les obligó a detenerse, a cesar cualquier acción. Los obligó a dejar de ocuparse en sus distracciones, a detener su producción enfermiza que agotaba todos los recursos, a congelar sus negocios y toda actividad no esencial para la supervivencia, y así es como se detuvo todo signo de vida aparente.

En las calles grises ahora ya no se veía gente gris corriendo arriba y abajo, las ciudades continuaban manteniendo su carácter gris acumulado durante tantos años, es cierto, pero al menos no se veían almas cómplices de su mediocridad por las calles, y eso en cierto modo, también podía vivirse como un signo de esperanza, de transformación hacia otro modo de vida, y quién sabe si también, hacia otra forma de colorearla. El cielo ahora claro y limpio, era cuanto menos, una fuente de inspiración, aliciente y motivación para perseverar en la que había sido anteriormente, la tan temida, espera.

En las casas las familias se veían de pronto obligadas a convivir juntas, todos sus miembros, todo el día, todo el tiempo. Las reuniones familiares antes esporádicas y fortuitas, cuando no obligadas, ahora se repetían día tras día, y la convivencia se imponía de forma indefectible con sus luces y sus sombras. Pero sin duda, ello también permitió recuperar vínculos que habían quedado extraviados, engullidos por el torbellino de actividad. Y ahora de pronto, la calma daba paso al diálogo, la tranquilidad a la escucha, el silencio compartido a la comprensión, y una suerte de reencuentro sincero y descubrimiento del otro en compañía, se fue abriendo paso.

Claro que esta situación no era vivida de la misma manera para todos, así había personas que se veían de pronto encarceladas, sin escapatoria en una situación familiar oscura, de donde era difícil sustraerse y eso aumentaba su sufrimiento, pero quizás también los impulsara a buscar una ayuda que antes se resistían a pedir. Quién sabe.  Todo sufrimiento puede encontrar su salida y un sentido, si se sabe canalizar adecuadamente.

Toda crisis es una oportunidad de aprendizaje que, si se afronta con franqueza y honestidad, nos permite madurar.

El confinamiento bien puede representar un retorno hacia nosotros mismos, un forzar la mirada introspectiva y hacer examen de conciencia. Sólo vivimos una vida y ésta no se vive en la acción del movimiento, sino tal vez, en la contemplación del aquí y ahora, el hecho vital es efímero, y la experiencia no se nutre tan sólo de actividad sino del cultivo de la calidad humana, que pide detenerse, saber esperar, silencio y paz, para conectar con el rumor interior que muestra el camino para llegar a nuestra alma y descubrir una dimensión que no se acaba nunca, a pesar de estar siempre en la misma habitación.

¿Dónde están pues realmente los barrotes de nuestra prisión? ¿Qué es lo que tememos cuando nos vemos obligados a detenernos? Tal vez lo que nos asuste más sea enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros miedos y descubrir a dónde nos lleva nuestro silencio interior. Pero quizá si nos atrevemos a cruzar esta puerta, hallaremos la paz que tanto anhelamos y un sentido de libertad que tiene que ver con la posibilidad de viajar interiormente sintiéndonos conectados a la vida, con creatividad. Encontraremos lo que en palabras de Marià Corbí llama: “un despertar a nuestra verdadera condición”.

Sobre la veritat i la creació de mentides
Sobre la verdad y la creación de mentiras

CAT

Vivim moments convulsos a nivell sociopolític, això no és pas una novetat malauradament, no es tracta tant d’un moment puntual, sinó d’un procés que es va intensificant i que també ens va emmalaltint amb el pas del temps. No és doncs estrany que prenguin protagonisme en les tertúlies de tot tipus i condició, neologismes com “postveritat o conceptes com “creació d’estats d’opinió” o el seu equivalent “construcció de relats propis”, que es confronten davant d’altres “relats propis” aparentment contraris, però a l’hora complementaris, atès que uns solen ser reflex dels altres. Són formes totes elles capcioses d’influir en l’altre, sovint mitjançant la falsedat, fent creure com a certes consideracions que no ho són pas del tot, o que estan esbiegades.

D. Meltzer i M. Harris (1989) en el seu llibre: “El paper educatiu de la família”, parlen de vuit funcions bàsiques que tindrien lloc en la vida familiar, sent cadascuna d’elles característica d’un tipus determinat de funcionament. Podríem extrapolar aquest model a un grup més gran, fins i tot a nivell social i parlar de que hi ha varis modes de funcionament que poden caracteritzar en un moment donat el comportament d’una societat, o la seva dinàmica prevalent. Val a dir que aquests modes no són fixes, i cada família pot anar variant el seu, així com les institucions, organitzacions i les societats, també poden transformar les seves dinàmiques de funcionament. Clar que per aconseguir-ho el seus membres han de ser ben conscients. Es necessari per tant, fer un cert treball crític i d’aprofundiment sobre el que ens està succeint.

Aquest article versa sobre un d’aquest vuit modes de funcionament que D. Meltzer y M. Harris van anomenar: creació de mentires i de confusió, i que descrivien com la capacitat per a crear mentires, habilitat aquesta que fàcilment es pot desenvolupar en els nens, però que en mans de l’adult encara és més perillosa. La presencia d’un mentider provoca que amb freqüència l’ambient familiar es vegi amenaçat per confabulacions que l’enterboleixen, i fan que es torni confós e incert. A la vegada, la confabulació o la mentida tenen una influencia destructiva sobre l’impuls d’aprendre, corrompen el valor de la veritat en la vida familiar,  i porten fins i tot  a oblidar allò que ja s’havia aprés, promovent tendències essencialment psicopàtiques entre els membres del grup.

Trobem mostres d’aquest funcionament en societats contemporànies, no sols en la nostra, sinó també en altres tan del món occidental, les anomenades societats avançades, com en altres amb menys recursos. Però què passa quan aquest funcionament es propi dels progenitors, dels adults, d’aquells que tenen la responsabilitat de dirigir les institucions, responsabilitats de govern sobre la resta? Doncs que en lloc de promoure actituds de cooperació, de diàleg, d’aproximació, es generen reaccions defensives, de protecció i aïllament que porten al empobriment i a la patologia.

El grup ja no regeix perquè amb les mentides i la confusió, no es possible treballar, i des de l’angoixa i la persecució que aquest clima genera, la creativitat no pot pas fluir. El creixement s’atura i els recursos es marceixen per no poder-los utilitzar adequadament.

Arribats a aquest punt recordo un article que fa temps vaig llegir i que parlava de la figura del dol i del significat de la paraula veritat. L’article es titulava: «Dues imatges de la veritat» de Gregorio Luri, i el podeu trobar encara publicat al Blog de Cristianisme i Justícia. La primera imatge que descrivia l’article és la que portava a la nostra imaginació un escriptor de l’antiguitat anomenat Fedre (15 aC – 50 dC), el qual va escriure una faula sobre la veritat titulada Prometeu i Dol. La faula tracta de Prometeu, un tità que va robar el foc del cel i el va lliurar als homes. El tità estava tan sorprès de les mentides que els homes podien arribar a explicar-se entre si, que va decidir modelar una figura de la veritat en argila per a que els homes poguessin veure-la cara a cara.

Potser pugueu reconèixer dins vostre l’esforç que de vegades ens porta mirar la veritat a la cara, ser sincers amb nosaltres mateixos. No és una tasca fàcil i comporta en ocasions cert patiment, però és aquesta classe de sofriment la que ens porta a superar-nos, a acceptar les coses tal com són i a tractar d’avançar amb aquest coneixement que hem aconseguit de nosaltres mateixos, afrontant la nostra pròpia realitat. Em ve a la memòria el significat profund de la cèlebre frase que Jesús va llegar als homes: «la veritat us farà lliures«.

Doncs bé, la faula conta que modelar la figura de la veritat requeria la dedicació d’un artesà, i això li va portar a Prometeu cert temps. Per qüestions que no vénen ara al cas, el cert és que al acabar-la, aquest es va veure obligat a deixar-la en mans de Dol (del ll. Dolus que significa engany, frau, simulació), el seu aprenent, perquè la fornegés. Aquest en l’anonimat del taller, va decidir modelar una nova figura a imatge i semblança de la veritat, però no va calcular bé i no va tenir prou fang per acabar-la. Al final, a la rèplica de la veritat de Dol li van faltar els peus. Igualment va decidir no explicar-li res a Prometeu quan va tornar al taller, i va posar les dues figures a fornejar. Un cop cuites Prometeu els va donar vida amb la flama del foc que havia robat del cel.

L’article acabava aquesta imatge explicant que «amb el primer alè, la Veritat de Prometeu es va posar a caminar elegantment, mentre que la figura mutilada de Dol, es va quedar immòbil«. Per el seu autor la moral que es desprèn de la faula és la següent: «La veritat s’obre pas entre els homes, mentre que la mentida és coixa.«

És una moralitat que dóna per pensar, doncs en el seu significat profund la Veritat en majúscules necessita d’un bon suport per aguantar-se. No és un concepte absolut ni únic, necessita de dues cames per caminar i per això, tampoc estem parlant d’un concepte inamovible. És un constructe que es modela a partir de la gratitud i la sinceritat de cadascú, i perquè sigui certa ha de ser confirmada per aquells que la comparteixen, altrament no es podria obrir pas entre els homes.

Tot això em porta a preguntar-me llavors si en el fons el que passa és que formem part d’un món que camina coix, dins l’obscuritat que esdevé de la mentida, la superficialitat, la influencia tendenciosa dels mass media i el paper poc edificant de les xarxes socials promotores de la cultura de l’ego, on sembla que no hi ha temps per la reflexió i el silenci, i encara menys per al cultiu de relacions humanes profundes. Per contra, ens veiem empesos a consumir i actuar sense parar per omplir el buit que tot plegat ens provoca. Sense esmentar la traïció de la confiança mitjançant la corrupció del òrgans de govern i la perversió de la política, al servei d’unes minories aferrades al poder.

Com a societat hem deixat el taller, es a dir les nostres institucions, i també la nostra capacitat crítica, en mans d’aprenents que, com Dol, forneixen figures insubstancials i inacabades, que fan i desfan al seu arbitri i pel seu propi  interès, generant una confusió que ens porta a caminar malament i el que és pitjor, a fer-nos mal entre nosaltres.

Sembla que ningú treballi per la conciliació, per generar amor i promoure la esperança, que són altres funcions descrites per Meltzer i Harris (1989) en el seu llibre. Funcions que també es poden exercir en el si de la família i les institucions, i que promouen el creixement al generar un clima on sí es pot realment confiar, i és que tan sols des de la pròpia honradesa i generositat, es construeixen vincles de confiança capaços d’aguantar el pes de la veritat, encara que aquesta sigui de vegades difícil d’acceptar.

Per últim, afegir que podríem concebre aquesta funció de descoberta i construcció conjunta d’una veritat que és sostinguda, com un fenomen que també s’esdevé en el vincle psicoterapèutic entre el pacient i el terapeuta. D’aquesta manera,  a partir del treball cooperatiu, honest i sincer entre ambdues parts, fructifica una sort de veritat compartida: una entesa sobre el funcionament mental del pacient, sobre la qual és possible anar treballant, aprofundint i modelant progressivament, donat que llur acceptació es sustenta per ambdues parts al llarg de tot el procés terapèutic.

ES

Vivimos momentos convulsos a nivel sociopolítico, esto no es una novedad desgraciadamente, no se trata tanto de un momento puntual, sino de un proceso que se va intensificando y que también nos va enfermando con el paso del tiempo. No es pues raro que tomen protagonismo en las tertulias de todo tipo y condición, neologismos como “posverdad o conceptos tales como “creación de estados de opinión” o su equivalente “construcción de relatos propios”, que se pueden confrontar fácilmente con otros “relatos propios” aparentemente contrarios, pero a su vez complementarios, dado que unos suelen ser reflejo de los otros. Son formas todas ellas capciosas de influir en el otro, a menudo mediante la falsedad, haciendo creer como ciertas consideraciones que no lo son del todo, o que son tendenciosas.

D. Meltzer y M. Harris (1989) en su libro: «El papel educativo de la familia», hablan de ocho funciones básicas que tendrían lugar en la vida familiar, siendo cada una de ellas característica de un tipo determinado de funcionamiento. Podríamos extrapolar este modelo a un grupo más grande, incluso a nivel social y hablar de que hay varios modos de funcionamiento que pueden caracterizar en un momento dado el comportamiento de una sociedad, o su dinámica prevalente. Cabe decir que estos modos no son fijos, y cada familia puede ir variando el suyo, así como las instituciones, organizaciones y las sociedades, también pueden transformar sus dinámicas de funcionamiento. Claro que para ello sus miembros deben ser bien conscientes. Es necesario por tanto, hacer un cierto trabajo crítico y de profundización sobre lo que nos está sucediendo.

Este artículo versa sobre uno de estos ocho modos de funcionamiento que D. Meltzer y M. Harris llamaron: creación de mentiras y de confusión, y que describían como la capacidad para crear mentiras, habilidad ésta que fácilmente se puede desarrollar en los niños, pero que en manos del adulto es aún más peligrosa. La presencia de un mentiroso provoca que con frecuencia el ambiente familiar se vea amenazado por confabulaciones que lo enturbian, y hacen que se torne confuso e incierto. A la vez, la confabulación o la mentira tienen una influencia destructiva sobre el impulso de aprender, corrompen el valor de la verdad en la vida familiar, y llevan incluso a olvidar aquello que ya se había aprendido, promoviendo tendencias esencialmente psicopáticas entre los miembros del grupo.

Encontramos muestras de este funcionamiento en sociedades contemporáneas, no sólo en la nuestra, sino también en otras tanto del mundo occidental, las llamadas sociedades avanzadas, como en otras con menos recursos. ¿Pero qué pasa cuando este funcionamiento es propio de los progenitores, de los adultos, de aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones, responsabilidades de gobierno sobre el resto? Pues que en lugar de promover actitudes de cooperación, de diálogo, de aproximación, se generan reacciones defensivas, de protección y aislamiento que llevan al empobrecimiento y a la patología.

El grupo ya no rige porque con las mentiras y la confusión, no es posible trabajar, y desde la angustia y la persecución que este clima genera, la creatividad no puede fluir. El crecimiento se detiene y los recursos se marchitan por no poder utilizarlos adecuadamente.

Llegados a este punto recuerdo un artículo que hace tiempo leí y que hablaba de la figura del dolo y del significado de la palabra verdad. El artículo se titulaba: “Dos imágenes de la verdad” de Gregorio Luri, i lo podéis encontrar todavía publicado en el Blog de Cristianisme i Justícia. La primera imagen que describía es la que llevaba a nuestra imaginación un escritor de la antigüedad llamado Fedro (15 aC – 50 dC), el cual escribió una fábula sobre la verdad titulada Prometeo y Dolo. La fábula trata de Prometeo, un titán que robó el fuego del cielo y se lo entregó a los hombres. El titán estaba tan sorprendido de las mentiras que los hombres podían llegar a contarse entre sí, que decidió modelar una figura de la verdad en arcilla para que los hombres pudiesen verla cara a cara.

Tal vez podáis reconocer dentro de vosotros el esfuerzo que a veces nos lleva mirar la verdad a la cara, ser sinceros con nosotros mismos. No es una tarea fácil y conlleva en ocasiones cierto sufrimiento, pero es esta clase de sufrimiento la que nos lleva a superarnos, a aceptar las cosas tal como son y a tratar de avanzar con ello, con ese conocimiento que hemos logrado de nosotros mismos, afrontando nuestra propia realidad. Me viene a la memoria el significado profundo de la célebre frase que Jesús legó a los hombres: “la verdad os hará libres”.

Pues bien, la fábula cuenta que modelar la figura de la verdad requería la dedicación de un artesano, y ello le llevó a Prometeo cierto tiempo. Por cuestiones que no vienen ahora al caso, lo cierto es que al terminarla, éste se vio obligado a dejarla en manos de Dolo (del lat. Dolus que significa engaño, fraude, simulación), su aprendiz, para que la horneara. Éste en el anonimato del taller, decidió modelar una nueva figura a imagen y semejanza de la verdad, pero no calculó bien y no tuvo suficiente barro para terminarla. Al final, a la réplica de la verdad de Dolo le faltaron los pies. Igualmente decidió no explicarle nada a Prometeo cuando volvió al taller, y puso ambas figuras a hornear. Una vez cocidas Prometeo les dio vida con la llama del fuego que había robado del cielo.

El artículo acababa esta imagen explicando que “con el primer aliento, la Verdad de Prometeo se puso a andar elegantemente, mientras que la réplica mutilada de Dolo, se quedó inmóvil”. Para su autor la moraleja que se desprende de la fábula es la siguiente: “La verdad se abre paso entre los hombres, mientras que la mentira es coja.

Es una moraleja que da para pensar, pues en su significado profundo la Verdad en mayúsculas necesita de un buen apoyo para aguantarse. No es un concepto absoluto ni único, necesita de dos piernas para andar y por ello, tampoco estamos hablando de un concepto inamovible. Es un constructo que se modela a partir de la gratitud y la sinceridad de cada uno, y para que sea cierta debe ser confirmada por quienes la comparten, pues de otro modo no podría abrirse paso entre los hombres.

Todo esto me lleva a preguntarme entonces si en el fondo lo que ocurre es que formamos parte de un mundo que camina cojo, dentro de la oscuridad que surge de la mentira, la superficialidad, la influencia tendenciosa de los mass media y el papel poco edificante de las redes sociales, promotoras de la cultura del ego, donde parece que no hay tiempo para la reflexión y el silencio, y aún menos para el cultivo de relaciones humanas profundas y por el contrario, nos vemos avocados a consumir y actuar sin parar para llenar el vacío que todo ello nos provoca. Sin mencionar la traición de la confianza a través de la corrupción de los órganos de gobierno y la perversión de la política, al servicio de unas minorías aferradas al poder.

Como sociedad hemos dejado quizás el taller, es decir nuestras instituciones, y también nuestra capacidad crítica, en manos de aprendices que, como Dolo, hornean figuras insustanciales e inacabadas, que hacen y deshacen a su arbitrio y para su propio interés, generando una confusión que nos lleva a caminar mal y lo que es peor, a hacernos daño entre nosotros.

Parece que nadie trabaje para la conciliación, para generar amor y promover la esperanza, que son otras funciones descritas por Meltzer y Harris (1989) en su libro. Funciones que también se pueden ejercer en el seno de la familia y de las instituciones, y que promueven el crecimiento al generar un clima donde sí se puede realmente confiar, y es que sólo desde nuestra honradez y generosidad, se construyen vínculos de confianza capaces de aguantar el peso de la verdad, aunque ésta sea a veces difícil de aceptar.

Por último, añadir que podríamos concebir esta función de descubrimiento y construcción conjunta de una verdad que es sostenida, como un fenómeno que también ocurre en el vínculo psicoterapéutico entre el paciente y el terapeuta. De esta forma, a partir del trabajo cooperativo, honesto y sincero entre ambas partes, fructifica una suerte de verdad compartida: un entendimiento sobre el funcionamiento mental del paciente, sobre el cual es posible ir trabajando, profundizando y modelando progresivamente, dado que su aceptación se sustenta por ambas partes a lo largo de todo el proceso terapéutico.

L’abordatge de la diversitat sexual en l’àmbit psicoterapèutic
El abordage de la diversidad sexual en el ámbito psicoterapéutico

CAT

El passat 13 de maig es va celebrar la V Jornada que va organitzar l’ACPP (Associació de Psicoteràpia Psicoanalítica) i que aquest cop es va dur a terme a Granollers, amb el títol: “La diversitat en l’àmbit psicoterapèutic”, on es va poder debatre i aprofundir sobre els aspectes psicoterapèutics vinculats al abordatge de la diversitat sexual. L’acte es va dur a terme a l’Hospital General de la ciutat i se’m va oferir la oportunitat de poder fer el seu tancament. Aquest article forma part de les meves reflexions aportades en la cloenda de l’acte.

La jornada va contribuir a ampliar la perspectiva clínica sobre la identitat de gènere, i l’ampli espectre en la que aquesta es manifesta. En aquest sentit, es d’agrair que l’ACPP abordés un tema tan complex, que posa de relleu les dificultats a nivell social que certes persones han d’afrontar per a ser acceptades, i el rebuig i l’ostracisme que moltes d’elles encara pateixen.

L’ACPP per tant, com a associació de psicoterapeutes, demostra un cop més que no vol ser aliena a les problemàtiques socials a les que s’han d’enfrontar en la seva pràctica diària, els professionals de la salut mental.

Així al llarg de la jornada i dels diferents casos exposats, vam poder escoltar experiències de rebuig o d’invisibilitat, dificultats diverses en la construcció d’una identitat, on el cos no acompanya, però potser tampoc ho fan prou les persones que hi ha al voltant, a l’hora d’aportar comprensió, suport i recolzament. Què important és la mirada de l’altre en la construcció de la nostra identitat. No sentir-se acceptat porta a la persona a interioritzar un rebuig que genera dolor i molt patiment. En aquest sentit, van ser molt interessants els conceptes introduïts per la col·lega Araceli Baillo “d’homofòbia i transfòbia interioritzada”, i veure com poden conduir a les persones que els pateixen a establir vincles basats en relacions sadomasoquistes per la dificultat d’integrar aspectes masculins i femenins propis, o a romandre atrapades en relacions de maltractament, dures i colpidores.

La jornada va permetre compartir diferents experiències clíniques que per la seva riquesa i complexitat, demanen ser pensades i reflexionades més enllà de la seva exposició, a fi de millorar els abordatges i enriquir les nostres aproximacions clíniques, tant en la seva vessant teòrica, com aplicada.

Com vam poder escoltar, el sexe biològic no està necessàriament relacionat amb la construcció de la identitat de gènere. En certes persones pot no tenir gaire a veure i això genera una conflictiva interna important i intensa, que en el millor dels casos convida a la persona a transitar per un camí d’acceptació que no és gens senzill, i que està ple de dificultats a nivell personal i també social.

Com a reflexió afegiria que la diversitat en el àmbit de la identitat sexual, considerada aquesta com un aspecte important i constitutiu  de la personalitat de tot individu, ens interpel·la de nou sobre la complexitat de tot ésser humà.

Portar aquesta diversitat a llur acceptació, sigui potser el nostre repte i també, la nostra responsabilitat com a professionals de la salut mental i sobretot, com a persones que tenim cura del proïsme.

Totes les persones recorrem un camí interior en el que ens anem conformant, com individus, amb una identitat que ens és pròpia, i que construïm mitjançant les relacions amb els altres, primer amb els nostres progenitors, si tot va bé, començant amb la mare que ens porta a la vida i ens nodreix , i més endavant amb les persones que ens envolten, familiars, amics, companys, etc.

La identitat és tendra al començament, i per tant, susceptible de veure’s afectada pels embats de la realitat. Escomeses que poden venir en forma de rebuig, intolerància, incomprensió, aïllament, indiferència, marginació, i qualsevulla que vingui a sumar-se a aquest sentir-se diferent, i fruit d’aquestes diferencies, no acceptat en certes circumstancies. Més notori quan les diferencies es fan paleses en la identitat sexual. No respondre al patró socialment més acceptat pot ser viscut com una amenaça a l’hora de mostrar-se davant del demés, sobretot dels éssers estimats o més propers, i de retruc vers un mateix.

No en va, bona part de la nostra feina moltes vegades recau en el fet d’abraçar la interioritat de l’altre en tota la seva complexitat, donar-li un espai de reconeixement, de respecte, per tal que a partir d’aquí, es pugui reprendre, o encetar, un camí de construcció de la identitat malmesa, d’estimació i reconciliació d’aspectes propis que d’antuvi resultaven intolerables, o poc acceptats fruit dels cops soferts en el passat en la relació amb els altres.

Potser calen més espais de reflexió com el que va organitzar l’ACPP, on es pugui mostrar i donar en certa manera, testimoni d’aquesta diversitat, que és complexa i que adquireix tantes formes com persones hi ha en el món, i de com tanmateix, totes elles tenen cabuda mentre hi hagin d’altres disposades a fer-los un lloc.

És responsabilitat de tots per tant, dels professionals del món psi també, el generar les condicions necessàries per tal que aquest lloc sigui possible, des d’aquest apropar-se a l’estudi i la comprensió de la diversitat sexual amb una mirada que no prejutja, ni tampoc censura o fa ús del diagnòstic per sentenciar, ans al contrari, possibilita que emergeixi la autenticitat de cadascú, llur mon intern, amb la confiança necessària per a que es pugui expressar i trobar en el treball psicoterapèutic, tal com mostraven els diferents casos presentats, vies de realització que facin possible el creixement i la maduració afectiva de tot individu.

Per acabar voldria portar-vos a la ment una imatge que em va resultar tendra a la vegada que reveladora de com un canvi en la forma d’entendre el món, de copsar la realitat, pot possibilitar atribuir nous significats a concepcions preestablertes.

Em refereixo a la descoberta recent sobre els amants de Pompeja. En una noticia publicada a Internet el passat mes d’abril, s’explicava que les dues figures que van romandre abraçades, sorpreses pel foc del Vesuvi, si bé en un principi es va creure que podrien ser dues dones abraçades, tothom va acceptar al cap de poc temps que es tractaven d’un home i d’una dona, fruit de l’estereotípia imperant.

Doncs bé, ara investigacions recents efectuades sobre l’anàlisi de l’ADN, han portat a la llum que els cossos dels amants de Pompeja pertanyien en realitat a dos joves de sexe masculí, d’una edat compresa entre els 18 i els 20 anys, i el TAC que s’ha dut a terme revelava a més que els dos homes no formaven part de la mateixa família. El responsable actual de les excavacions concloïa que si bé no podien afirmar de forma fefaent que fossin amants, tenint en compte la seva posició, era de suposar que sí que ho eren.

Tal vegada aquesta imatge de dos homes abraçats, donant testimoni del seu amor a través del segles, pugui emergir aquí i ara, entre les cendres del passat, com una senyal d’esperança cap un futur més integrador, entenent i acceptant que venim d’una història on la diversitat sexual forma part també de la nostra filogènesi com a espècie humana.

ES

El pasado 13 de mayo se celebró la V Jornada que organizó la ACPP (Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica) y que esta vez se llevó a cabo en Granollers, con el título: «La diversidad en el ámbito psicoterapéutico», donde se pudo debatir y profundizar sobre los aspectos psicoterapéuticos vinculados al abordaje de la diversidad sexual. El acto se llevó a cabo en el Hospital General de la ciudad y se me ofreció la oportunidad de participar en su cierre. Este artículo forma parte de mis reflexiones aportadas en la clausura del acto.

La jornada contribuyó a ampliar la perspectiva clínica sobre la identidad de género, y el amplio espectro en la que ésta se manifiesta. En este sentido, es de agradecer que la ACPP abordara un tema tan complejo, que pone de relieve las dificultades a nivel social que ciertas personas deben afrontar para ser aceptadas, y el rechazo y el ostracismo que muchas de ellas aún sufren.

La ACPP por tanto, como asociación de psicoterapeutas, demuestra una vez más que no quiere ser ajena a las problemáticas sociales a las que deben enfrentarse en su práctica diaria los profesionales de la salud mental.

Así a lo largo de la jornada y de los diferentes casos expuestos, pudimos escuchar experiencias de rechazo o de invisibilidad, dificultades diversas en la construcción de una identidad, donde el cuerpo no acompaña, pero quizás tampoco lo hacen suficientemente las personas que hay alrededor, a la hora de aportar comprensión, apoyo y respaldo. Qué importante es la mirada del otro en la construcción de nuestra identidad. No sentirse aceptada lleva a la persona a interiorizar un rechazo que genera dolor y mucho sufrimiento. En este sentido, fueron muy interesantes los conceptos introducidos por la colega Araceli Baillo «de homofobia y transfobia interiorizada», y ver cómo pueden conducir a las personas que los padecen a establecer vínculos basados en relaciones sadomasoquistas por la dificultad de integrar aspectos masculinos y femeninos propios, o a permanecer atrapadas en relaciones de maltrato, duras y sobrecogedoras.

La jornada permitió compartir diferentes experiencias clínicas que, por su riqueza y complejidad, piden ser pensadas y reflexionadas más allá de su exposición, a fin de mejorar los abordajes y enriquecer nuestras aproximaciones clínicas, tanto en su vertiente teórica como aplicada.

Como pudimos escuchar, el sexo biológico no está necesariamente relacionado con la construcción de la identidad de género. En ciertas personas puede no tener mucho que ver y eso genera una conflictiva interna importante e intensa, que en el mejor de los casos invita a la persona a transitar por un camino de aceptación que no es nada sencillo, y que está lleno de dificultades a nivel personal y también social.

Como reflexión añadiría que la diversidad en el ámbito de la identidad sexual, considerada ésta como un aspecto importante y constitutivo de la personalidad de todo individuo, nos interpela de nuevo sobre la complejidad de todo ser humano.

Llevar esta diversidad a su aceptación, sea quizás nuestro reto y también, nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental y por encima de todo, como personas que tenemos cuidado del prójimo.

Todas las personas recorremos un camino interior en el que nos vamos conformando como individuos, con una identidad que nos es propia, y que construimos mediante las relaciones que mantenemos con los demás, primero con nuestros progenitores, si todo va bien, empezando con la madre que nos lleva a la vida y nos nutre, y más adelante con las personas que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, etc.

La identidad al inicio es delicada y, por tanto, susceptible de verse afectada por los embates de la realidad. Acometidas que pueden venir en forma de rechazo, intolerancia, incomprensión, aislamiento, indiferencia, marginación, y cualesquiera que venga a sumarse a este sentirse diferente, y fruto de estas diferencias, no aceptado en ciertas circunstancias. Más notorio cuando las diferencias se hacen patentes en la identidad sexual. No responder al patrón socialmente aceptado puede ser vivido como una amenaza a la hora de mostrarse ante los demás, sobre todo frente a los seres queridos o más cercanos, y por ende hacia uno mismo.

No en vano, buena parte de nuestro trabajo muchas veces recae en el hecho de abrazar la interioridad del otro en toda su complejidad, darle un espacio de reconocimiento, de respeto, para que a partir de aquí, se pueda retomar, o iniciar, un camino de construcción de la identidad dañada, de estima y reconciliación de aspectos propios que en un inicio resultaban intolerables, o difíciles de aceptar fruto de los golpes sufridos en el pasado en la relación con los demás.

Quizás se necesitan más espacios de reflexión como el que organizó la ACPP, donde se pueda mostrar y dar en cierto modo, testimonio de esta diversidad, que es compleja y que adquiere tantas formas como personas hay en el mundo, y  de cómo sin embargo, todas tienen cabida mientras haya otras dispuestas a hacerles un lugar.

Es responsabilidad de todos por lo tanto, los profesionales del mundo psi también, el generar las condiciones necesarias para que este lugar sea posible, desde este acercarse al estudio y la comprensión de la diversidad sexual con una mirada que no prejuzga, ni tampoco censura o hace uso del diagnóstico para sentenciar, sino que al contrario, posibilita que emerja la autenticidad de cada uno, su mundo interno, con la confianza necesaria para que se pueda expresar y encontrar en el trabajo psicoterapéutico, tal como mostraron los diferentes casos presentados, vías de realización que hagan posible el crecimiento y la maduración afectiva de todo individuo.

Para terminar quisiera traer a la mente de todos una imagen que me resultó tierna a la vez que reveladora de cómo un cambio en la forma de entender el mundo, de captar la realidad, puede posibilitar atribuir nuevos significados a concepciones preestablecidas.

Me refiero al descubrimiento reciente sobre los amantes de Pompeya. En una noticia publicada en Internet el pasado mes de abril, se explicaba que las dos figuras que permanecieron abrazadas, sorprendidas por el fuego del Vesubio, si bien en un principio se creyó que podrían ser dos mujeres abrazadas, todo el mundo aceptó al poco tiempo que se trataban de un hombre y de una mujer, fruto de la estereotipia imperante.

Pues bien, ahora investigaciones recientes efectuadas sobre el análisis del ADN, han llevado a la luz que los cuerpos de los amantes de Pompeya pertenecían en realidad a dos jóvenes de sexo masculino, de una edad comprendida entre los 18 y los 20 años, y el TAC que se ha llevado a cabo revelaba además que los dos hombres no formaban parte de la misma familia. El responsable actual de las excavaciones concluía que si bien no podían afirmar fehacientemente que fueran amantes, teniendo en cuenta su posición, era de suponer que sí lo eran.

Tal vez esta imagen de dos hombres abrazados, dando testimonio de su amor a través de los siglos, pueda emerger aquí y ahora, entre las cenizas del pasado, como una señal de esperanza hacia un futuro más integrador, entendiendo y aceptando que venimos de una historia donde la diversidad sexual forma parte también de nuestra filogénesis como especie humana.

El valor d’un regal el dia de Reis
El valor de un regalo el día de Reyes

CAT

Avui vigília de Reis voldria compartir amb vosaltres una reflexió sobre el sentit d’aquestes dates. Any rere any observo amb preocupació i amb un silenci còmplice doncs jo també hi participo en aquesta dinàmica, ho reconec, com allò material s’imposa al simbòlic, i el superficial i concret, al profund.

El gest de regalar sembla així mancat de sentit, i per això el nostre esforç està en omplir-lo mitjançant la compulsió, que fet i fet només provoca més buit i frustració, i així tanquem un cercle que cada vegada costa més de trencar.

D’aquesta manera dóna la sensació que si no es regala i molt, aquestes festes ja no són el mateix. Però quin és el valor d’un regal quan aquest forma part de l’abundància? On queda el sentit del gest quan aquest es repeteix fins més enllà de la sacietat? Quants nens queden presos d’una espècie de frenesí desembolicant regals un darrere l’altre, sense poder gairebé detenir-se, aturar-se a jugar i sobretot, fer-ho amb la persona que se l’acaba de regalar.

Jugar és també compartir, estar amb l’altre i entrar en la dimensió de la relació, on hi ha altres persones que hi participen i aporten el seu sentir, amb qui és possible riure, barallar-se, reconciliar-se, amb qui divertir-se i en definitiva, compartir l’experiència de viure.

A la vida de l’adult això també passa en formes més elaborades però igualment frustrants, si es converteixen en buides i inoperants. De què serveix ser expert en una matèria, dominar un art, sinó pots posar-lo en relació amb els altres? Em fa pensar quan una persona em trasllada la seva frustració perquè allò que esperava rebre no era només una resposta concreta al seu problema, sinó una major dedicació per pensar amb ell sobre allò que tractava de comunicar, fins que el seu dubte, inquietud, problema quedés realment atès, que no vol dir necessàriament, resolt.

De la mateixa manera que a través d’un regal no sempre aconseguim transmetre tot el nostre afecte, tampoc donant solucions o consells sobre els problemes dels altres, aconseguim necessàriament transmetre que realment hem sabut comprendre o atendre les seves necessitats.

L’amor que sentim per les persones que ens envolten, s’expressa més per la dedicació amb la qual els tractem diàriament que no tant per saciar puntual i compulsivament les seves necessitats, sense preguntar-nos realment què hi ha al darrere de les seves demandes. Moltes vegades la resposta a aquesta pregunta no està en allò que podem donar un dia en particular, ni en la quantitat en què podem fer-ho, sinó en cóm ho fem, i amb quina dedicació, mim i cura oferim el nostre temps cada dia, perquè realment arribi a l’altre que allò que fem, està al servei de vetllar per la relació que hi ha entre tots dos.

Per aquest any de nous propòsits, us convido a regalar, a oferir el millor de nosaltres mateixos, en tot allò que realitzem a diari. Us animo a que els altres se sentin reconeguts a través dels nostres gestos, com aquell nen que va néixer pobre en un portal de Betlem, i que es va sentir segur algú especial, en rebre les ofrenes que li van dedicar uns Reis Mags vinguts d’Orient.

Siguem doncs Reis Mags tot l’any!

ES

Hoy víspera de Reyes quisiera compartir con vosotros una reflexión acerca del sentido de estas fechas. Año tras año observo con preocupación y con un silencio cómplice pues yo también participo de esta dinámica, lo reconozco, como lo material se impone a lo simbólico, y lo superficial y concreto, a lo profundo.

El gesto de regalar parece así carente de sentido, y por ello nuestro esfuerzo está en llenarlo a través de la compulsión, que a la postre sólo provoca más vacío y frustración, y así cerramos un círculo que cada vez cuesta más de romper.

De esta forma da la sensación que si no se regala y mucho, estas fiestas ya no son lo mismo. ¿Pero cuál es el valor de un regalo cuando éste forma parte de la abundancia? ¿Dónde queda el sentido del gesto cuando éste se repite hasta más allá de la saciedad? Cuántos niños quedan presos de una especie de frenesí desenvolviendo regalos uno tras otro, sin poderse apenas parar, detenerse a jugar y sobre todo, hacerlo con la persona que se lo acaba de regalar.

Jugar es también compartir,  estar con el otro y entrar en la dimensión de la relación, donde hay otras personas que participan y aportan su sentir, con quienes es posible reír, pelearse, reconciliarse, con quienes divertirse y en definitiva, compartir la experiencia de vivir.

En la vida del adulto esto también ocurre en formas más elaboradas pero igualmente frustrantes, si se convierten en vacías e inoperantes. ¿De qué sirve por ejemplo ser experto en una materia, dominar un arte, sino puedes ponerlo en relación con los demás? Me hace pensar cuando una persona me traslada su frustración porque aquello que esperaba recibir no era sólo una respuesta concreta a su problema, sino una mayor dedicación para pensar con él acerca de lo que trataba de comunicar, hasta que su duda, inquietud, problema quedase realmente atendido, que no significa necesariamente, resuelto.

De igual modo que a través de un regalo no siempre logramos transmitir todo nuestro afecto, tampoco dando soluciones o consejos acerca de los problemas de los demás, logramos necesariamente transmitir que realmente hemos sabido comprender o atender a sus necesidades.

El amor que sentimos por las personas que nos rodean, se expresa más por la dedicación con la que los tratamos a diario que no tanto por saciar puntual y compulsivamente sus necesidades, sin preguntarnos realmente qué hay detrás de sus demandas. Muchas veces la respuesta a esta pregunta no está en lo que podemos dar un día en particular, ni en la cantidad en la que podemos hacerlo, sino en cómo lo hacemos, y con qué dedicación, mimo y cuidado vamos a ofrecer nuestro tiempo cada día, para que realmente llegue al otro que lo que hacemos, está al servicio de velar por la relación que hay entre ambos.

Para este año de nuevos propósitos, os invito a regalar, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, en todo aquello que realicemos a diario. Os animo a que los demás se sientan reconocidos a través de nuestros gestos, como aquel niño que nació pobre en un portal de Belén, y que se sintió seguro alguien especial, al recibir las ofrendas que le dedicaron unos Reyes Magos venidos de Oriente.

¡Seamos pues Reyes Magos todo el año!

Guardar

Tenir la raó, una actitud que emmalalteix
Tener la razón, una actitud que enferma

CAT

‘Rodejat de persones que parlen, tothom sembla que té alguna cosa important a dir i tal vegada, per a ells allò és el més important, perquè és la seva raó’. La seva veritat i aquesta es manifesta a vegades amb la vehemència pròpia de qui està convençut, des del fons del seu cor, de que allò que defensa cal fer-ho amb tota la contundència que es pot, perquè sinó seria com entregar el món a la foscor de la més absoluta ignorància, o pitjor a la falsedat més cruel i indòmita que hom es pugui imaginar. Vet aquí l’establiment del dogma.

Potser alguns defensen els seus postulats, les seves pròpies veritats com si fossin la veritat del món, perquè d’altra manera, si allò fos no sols qüestionat, sinó destronat per la força d’una altra raó més forta o contundent, llavors s’enfonsaria amb ella el seu món i ells a més serien arrossegats per l’abisme de la vanitat ferida. Per tant, la defensa de la raó, s’esdevé com la defensa de la pròpia identitat, és el Jo el que està en joc i aquest ha de sobreviure, si cal per sobre dels demés.

Fa poc vaig llegir a la contraportada del diari “La Vanguardia” el concepte de “pensament dèbil” encunyat pel filòsof Gianni Vattimo, concepte que em va semblar molt interesant ja que al contrari d’intentar tenir la raó com un absolut, defensa la plasticitat de les nostres idees, la capacitat per transformar les nostres concepcions al llarg de la vida, en funció de les nostres experiències vitals,  per fer-nos més forts, jo diria més saludables, en la mesura que ens ajuda a poder alliberar-nos dels dogmes o de les creences absolutes, i per tant, de la violència que d’aquestes es pot generar. En tenim mostres malauradament d’aquesta violència en les expressions del terrorisme que fuetegen el nostre món, per tot arreu.

‘Tot el que no pensa com jo, està contra mi’. Sembla aquesta tal vegada, una idea bastant estesa de manera inconscient en la societat en la que vivim, una societat un prima l’ego i l’individualisme per davant de valors com la cooperació o la solidaritat. Una societat malalta al cap i a la fi, on mantenir actituds saludables és cada cop més difícil.

Si entenem la veritat com un constructe que neix de l’entesa entre dues persones, parlem d’una visió del mon que per a que sigui vàlida, ha de ser necessàriament compartida i és més,  compartida sense coaccions sinó a partir del respecte per la llibertat de cadascú a tenir la seva pròpia visió, el seu propi punt de vista.

A la vegada, per fer realitat aquesta veritat compartida, la lliure visió personal de cadascú hauria de ser prou dúctil i generosa, per poder modificar-se, o per transigir en favor d’una perspectiva més amplia, que inclogui la de l’altre, per fer-ne entre els dos una de nova, més rica i per tant diferent de l’original. És així una veritat constructiva en la mesura que es crea o es construeix a partir del pensament compartit, des de la suma de dues intel·ligències que s’apropen i són capaces de cooperar una amb l’altre.

Escric aquests mots i em ve al cap de nou la sensació de que algú podria pensar que estic defensant un ideal, quelcom allunyat del dia a dia o que es perdut pel pas del temps, i tanmateix, em recorda el treball psicoterapèutic que tractem de fer a diari amb els nostres pacients; enfortir-los, tractar de que visquin una vida emocional més saludable, transmetent un model de pensament que pugui qüestionar les pròpies creences en les que hom ha construït la seva interioritat, i que potser en un moment donat ja no serveixen, i per aquest motiu,  aferrar-se a elles tan sols el condueix al desànim i al empobriment de l’ànima.

Arribats a aquest punt potser cal cercar ajuda per poder substituir-les per unes altres o transformar-les, a partir del vincle amb un terapeuta que faciliti el poder pensar sobre els propis pensaments, i a crear-ne de nous en companyia, compartint formes de pensar diferents, que enriqueixen i porten a descobrir noves vies per superar el malestar emocional que prové de les velles formes de pensar i veure el món, els dogmes malaltissos com podríem anomenar-los , i dels que ens cal moltes vegades fer un treball personal profund, per poder desprendre’ns veritablement.

harmony-1229893_960_720

ES

‘Rodeado de personas que hablan, todo el mundo parece que tiene algo importante que decir y tal vez, para ellos sea lo más importante, porque es su razón’. Su verdad y ésta se manifiesta a veces con la vehemencia propia de quien está convencido, desde el fondo de su corazón, de que lo que defiende debe hacerlo con toda la contundencia que se pueda, porque de lo contario  sería como entregar el mundo a la oscuridad de la más absoluta ignorancia, o peor a la falsedad más cruel e indómita que uno se pueda imaginar. He aquí el establecimiento del dogma.

Quizás algunos defienden sus postulados, sus propias verdades como si fueran la verdad del mundo, porque de otra manera, si ello  fuera no sólo cuestionado, sino destronado por la fuerza de otra razón más fuerte o contundente, entonces se hundiría con ella todo su mundo y ellos además serían arrastrados por el abismo de la vanidad herida. Por tanto, la defensa de la razón, se erige cómo la defensa de la propia identidad, es el Yo lo que está en juego y éste ha de sobrevivir,  si es necesario por encima de los demás.

Hace poco leí en la contraportada del diario «La Vanguardia» el concepto de «pensamiento débil» acuñado por el filósofo Gianni Vattimo, concepto que me pareció muy interesante ya que al contrario que intentar tener la razón como un absoluto,  defiende la plasticidad de nuestras ideas, la capacidad para transformar nuestras concepciones a lo largo de la vida, en función de nuestras experiencias vitales, para hacernos más fuertes, yo diría más saludables, en la medida que nos ayuda a poder liberarnos de los dogmas o de las creencias absolutas, y por tanto, de la violencia que de estas se puede generar. Tenemos muestras desgraciadamente de esta violencia en las expresiones del terrorismo que azotan nuestro mundo, por todas partes.

‘Todo aquel que no piensa como yo, está contra mí’. Parece ésta tal vez, una idea bastante extendida de manera inconsciente en la sociedad en la que vivimos, una sociedad donde prima el ego y el individualismo por encima de valores como la cooperación o la solidaridad. Una sociedad enferma al fin y al cabo, donde mantener actitudes saludables es cada vez más difícil.

Si entendemos la verdad como un constructo que nace del entendimiento entre dos personas, hablamos de una visión del mundo que para que sea válida, debe ser necesariamente compartida y es más, compartida sin coacciones sino a partir del respeto por la libertad de cada uno a tener su propia visión, su propio punto de vista.

A la vez, para hacer realidad esta verdad compartida, la libre visión personal de cada uno debería ser suficientemente dúctil y generosa, para poder modificarse, o para transigir en favor de una perspectiva más amplia, que incluya la del otro, para hacer entre los dos una nueva, más rica y por tanto diferente de la original. Es así una verdad constructiva en la medida que se crea o se construye a partir del pensamiento compartido, desde la suma de dos inteligencias que se acercan y son capaces de cooperar una con la otra.

Escribo estas palabras y me viene a la cabeza de nuevo la sensación de que alguien podría pensar que estoy defendiendo un ideal, algo alejado del día a día o que se ha perdido con el paso del tiempo, y sin embargo, me recuerda el trabajo psicoterapéutico que tratamos de hacer a diario con nuestros pacientes; fortalecerlos, tratar de que vivan una vida emocional más saludable, transmitiendo un modelo de pensamiento que pueda cuestionar las propias creencias en las que se ha construido su interioridad, y que quizás en un momento dado ya no sirven, y por este motivo, aferrarse a ellas sólo lo conduce al desánimo y al empobrecimiento del alma.

Llegados a este punto quizá hay que buscar ayuda para poder sustituirlas por otras o transformarlas, a partir del vínculo con un terapeuta que facilite el poder pensar sobre los propios pensamientos, y a crear otros nuevos en compañía, compartiendo formas de pensar diferentes, que enriquecen y llevan a descubrir nuevas vías para superar el malestar emocional que proviene de las viejas formas de pensar y ver el mundo, los dogmas enfermizos como podríamos llamarlos, y de los que necesitamos muchas veces hacer un trabajo personal profundo, para poder desprendernos verdaderamente.

Guardar

Guardar

Guardar

Temps d’estiu
El verano

CAT

‘Temps d’estiu; un període per a la reflexió’. Aquesta expressió em ve a la ment sempre que s’apropen les vacances estivals. Un temps per deixar-se portar, per ser valents i preguntar-nos que volem, que és el que desitgem fer i tractar de concedir-nos-ho. Potser no hi trobem tantes excuses per negar-nos en el dia a dia, una satisfacció que ens dugui a sentir que val la pena assaborir el temps de lleure, i perquè no, dedicar uns minuts al dia a no fer res, a la contemplació, i llavors veure que se’ns acut, quins pensaments esdevenen dins nostre i descobrir cap a on ens porten.

També l’estiu és un temps per viatjar, però tal vegada ens puguem proposar en aquesta ocasió que hi hagi un viatge dins d’un altre. Un viatge interior aprofitant que som en un altre indret, un paratge llunyà potser. Un viatge per descobrir nous mons, noves cultures, per escoltar llenguatges diferents i que no entenem, però que tanmateix ens atrauen. Tot això també té una traducció dins nostre, quantes vegades em sentit que no ens reconeixem, estan lluny del que ens és conegut? Un viatge potser sigui d’aquesta manera, més que un poder arribar a un destí concret, una oportunitat de transformació interior, de descobriment de quelcom profund que pot arribar per quedar-se i fer-nos sentir d’una manera diferent, i acompanyar-nos la resta del trajecte. Qui sap, perquè no?

La vida no hauria de reduir-se a un camí que no porta enlloc, perquè tal vegada tot ens sigui ja conegut, un indret massa familiar, la nostra zona de confort com anomenem a allò que tenim controlat i on ens sentim segurs. Cada estiu que comença, precedit de la seva primavera, és de fet una nova oportunitat per fer aquest viatge cap allò que ens és desconegut i que ens ajuda a descobrir parts de nosaltres que malgrat estan dins nostre tot l’any, romanen camuflades sota el tel de les obligacions diàries. Compromisos quotidians que si bé són necessaris pel valor estructurant que tenen per a la nostra vida, depèn com ens instal·lem en ells, també poden ser uns perfectes aliats a l’hora de no deixar sortir aquell nen explorador, delirós per conèixer noves realitats, que espera amb impaciència la fi del curs i el començament de les vacances.

Deixem doncs que aquest esperit de la nostra infantessa envaeixi les nostres ànimes i ens interpel·li a explorar i reconèixer indrets llunyans del nostre món emocional. Segur que ens sorprenem i aprenem a gaudir encara més, o d’una altra manera, del nostre temps de lleure.

afternoon-tea-78618_1280

ES

‘El verano; un período para la reflexión’. Esta expresión me viene a la mente siempre que se acercan las vacaciones estivales. Un tiempo para dejarse llevar, para ser valientes y preguntarnos qué queremos, qué es lo que deseamos hacer y tratar de concedérnoslo. Quizás no encontremos tantas excusas para negarnos en el día a día, una satisfacción que nos lleve a sentir que vale la pena saborear el tiempo de ocio, y porque no, dedicar unos minutos al día a no hacer nada, a la contemplación, y entonces ver que se nos ocurre, qué pensamientos acuden a nosotros y descubrir hacia dónde nos llevan.

También el verano es un tiempo para viajar, pero tal vez nos podamos proponer en esta ocasión que haya un viaje dentro de otro. Un viaje interior aprovechando que estamos en otro lugar, un paraje lejano tal vez. Un viaje para descubrir nuevos mundos, nuevas culturas, para escuchar lenguajes diferentes que no entendemos, pero que sin embargo nos atraen. Todo esto también tiene una traducción dentro de nosotros, ¿cuántas veces hemos sentido que no nos reconocemos, estando lejos de lo que nos es conocido? Un viaje quizás sea de esta forma, más que un poder llegar a un destino en concreto, una oportunidad de transformación interior, de descubrimiento de algo profundo que puede llegar para quedarse y hacernos sentir de una manera diferente, y acompañarnos el resto del trayecto. Quien sabe, ¿por qué no?

La vida no debería reducirse a un camino que no lleva a ninguna parte, porque tal vez todo nos sea ya conocido, un lugar demasiado familiar, nuestra zona de confort como llamamos a lo que tenemos controlado y donde nos sentimos seguros. Cada verano que comienza, precedido de su primavera, es de hecho una nueva oportunidad para hacer este viaje hacia lo que nos es desconocido y que nos ayuda a descubrir partes de nosotros que aunque están todo el año en nuestro interior, permanecen camufladas bajo el velo de las obligaciones diarias. Compromisos cotidianos que si bien son necesarios por el valor estructurante que tienen para nuestra vida, según como nos instalamos en ellos, también pueden ser unos perfectos aliados a la hora de no dejar salir ese niño explorador, deseoso por conocer nuevas realidades, que espera con avidez el final del curso y el comienzo de las vacaciones.

Dejemos pues que este espíritu de nuestra infancia invada nuestras almas y nos interpele a explorar y reconocer lugares lejanos de nuestro mundo emocional. Seguro que nos sorprendemos y aprendemos a disfrutar aún más, o de otro modo, de nuestro tiempo de ocio.

 

Guardar

Paraules que apleguen
Palabras que reúnen

CAT

“És curiós com hi ha paraules el significat de les quals pot esdevenir quelcom indefinit. Tanmateix degut a aquesta indefinició, també poden ser un lloc de trobada on poder arribar plegats. Una paraula segura amb un significat construït entre tots, on tothom es senti reconegut i pugui atansar-se sentint-se acollit, compartint aquesta troballa amb la resta que l’han fet possible. Així succeeix que un es sorprèn davant la descoberta de que encara hi han fets, que per immaterials que semblin, poden esdevenir un pretext per trobar-s’hi i sentir-se a gust en companyia.”

ES

“Es curioso como hay palabras cuyo significado puede convertirse en algo indefinido. Sin embargo debido a esta indefinición, también pueden ser un lugar de encuentro donde poder llegar juntos. Una palabra segura con un significado construido entre todos, donde todo el mundo se sienta reconocido y pueda acercarse sintiéndose acogido, compartiendo este hallazgo con el resto que lo han hecho posible. Así sucede que uno se sorprende ante el descubrimiento de que todavía hay hechos, que por inmateriales que parezcan, pueden convertirse en un pretexto para encontrarse y sentirse a gusto en compañía.”

A propòsit de la creativitat
A propósito de la creatividad

CAT

Tots junts construïm a vegades un món per somiar que ens reconforta. Un món per perdre’s en la immensitat del dubte irresolt, un paradís llunyà i tanmateix familiar. Però per poder recorre’l i explorar-lo ens necessitem els uns als altres, per tal de donar-li un sentit. Per sentir-nos acompanyats d’aquests nosaltres que humanitza i dona llum a la nostra sensibilitat.

Aquesta necessitattypewriter-472850_1280 de construir imaginaris a través de l’art i les seves diferents formes d’expressió; la escriptura, la pintura, la escultura etc., és una necessitat ancestral que ens acompanya des del origen podríem dir de la simbolització, de la paraula. Aquesta necessitat sempre és allà esperant-nos, la portem a dins i ens parla del nostre desig, del que necessitem i del que volem ser. Contactar-hi no és pas tan fàcil, hi ha masses interrupcions, masses disrupcions del pensament que ens fan foragitar de dins nostre el que es més preuat, la nostra identitat, el que nosaltres som en realitat i desitgem expressar.

Son tantes les situacions, les circumstancies on sentim vulnerada la nostra creativitat, on sentim que es posa en risc allò que portem ben a dins i que ens fa sentir que som nosaltres. Trobar vies per a que surti, perquè esdevingui realitat, una veritat compartida i concreta, reconeguda pels demés, on ens sentim acollits, pot ser el treball més important de la nostra vida. En ocasions s’han d’esmerçar molts esforços per trobar aquest espai que és nostre, dins d’aquest món, que és la nostra vida i en el temps que tenim que no és finit, s’esmuny entre els dits, a cada pensament furtiu que deixem partir.

Saber qui som, de que estem fets, ens ajuda a construir la nostra autenticitat però per arribar aquí de manera que ens satisfaci, s’ha de recórrer primer un camí de construcció de la pròpia identitat que no es pot fer sol. Necessitem d’un altre, testimoni de les nostres passes, que ens recolzi i doni alè en les pujades, per tal de recorre’l amb sentit i amb la clarividència que dona el estar connectats al procés d’avançar i d’anar deixant enrere allò que ja no serveix, que ens destorba i ens dificulta el creixement.

Només així podem construir mons imaginaris, des de la nostra creativitat, i imaginar a més camins per fer-los reals i potser també així, l’espai i el lloc intern on decidim viure la nostra vida, sigui un espai càlid, harmoniós i afectiu.

Post dedicat al poeta Francesc Garriga Barata, traspassat el passat 2 de Febrer. Amb la seva paraula precisa ajudava a construir un imaginari auster i senzill, ple d’autenticitat, que necessitava ser reconegut, llegit, per fer-se real tan per el lector com per el poeta.

per sempre no és pas lluny.

per sempre és ara.

el que és lluny és tornar.

Francesc Garriga Barata (1932-2015)

ES

Todos juntos construimos a veces un mundo de ensueño que nos reconforta. Un mundo para perderse en la inmensidad de la duda irresoluta, un paraíso lejano y sin embargo familiar. Pero para poder recorrerlo y explorarlo nos necesitamos los unos a los otros, con el fin de darle un sentido. Para sentirnos acompañados de este nosotros que humaniza y da luz a nuestra sensibilidad.

Esta necesidad de construir imaginarios a través del arte y sus diferentes formas de expresión; la escritura, la pintura, la escultura etc., es una necesidad ancestral que nos acompaña desde el origen podríamos decir de la simbolización, de la palabra. Esta necesidad siempre está allí, esperándonos, la llevamos dentro y nos habla de nuestro deseo, de lo que necesitamos y lo que queremos ser. Contactar con ella no es tarea fácil, hay demasiadas interrupciones, demasiadas interferencias en el pensamiento que nos hacen rehuir de lo que es más preciado, nuestra identidad, de lo que nosotros somos en realidad y deseamos expresar.

Son tantas las situaciones, las circunstancias donde sentimos vulnerada nuestra creatividad, donde sentimos que se pone en riesgo lo que llevamos muy adentro y que nos hace sentir que somos nosotros. Encontrar vías para que salga, para que se convierta en realidad, una verdad compartida y concreta, reconocida por los demás, donde nos sintamos acogidos, puede ser el trabajo más importante de nuestra vida. En ocasiones hay que dedicar muchos esfuerzos para encontrar este espacio que es nuestro, dentro de este mundo, que es nuestra vida y en el tiempo que tenemos que no es finito, se escurre entre los dedos, a cada pensamiento furtivo que dejemos partir.

Saber quiénes somos, de que estamos hechos, nos ayuda a construir nuestra autenticidad pero para llegar aquí de forma satisfactoria, se debe recorrer primero un camino de construcción de la propia identidad que no se puede hacer solo. Necesitamos de otro que sea testigo de nuestros pasos, que nos apoye y dé aliento en las subidas, para recorrerlo con sentido y con la clarividencia que da el estar conectados al proceso de avanzar y de ir dejando atrás lo que ya no sirve, aquello que nos estorba y nos dificulta el crecimiento.

Sólo así podemos construir mundos imaginarios, desde nuestra creatividad, e imaginar además caminos que puedan ser reales y quizás también así, el espacio y el lugar interno donde decidimos vivir nuestra vida, sea un espacio cálido, armonioso y afectivo.

Post dedicado al poeta Francesc Garriga Barata, traspasado el pasado 2 de Febrero. Con su palabra precisa ayudaba a construir un imaginario austero y sencillo, lleno de autenticidad, que necesitaba ser reconocido, leído, para hacerse real tanto para el lector como para el poeta.

Les flors del mal
Las flores del mal

CAT

El títol del llibre de Baudelaire evocador en darrera instancia de la imatge de la mort, em ve al cap cada vegada que indago en la capacitat destructiva del ésser humà i em pregunto d’on sorgeix a vegades la voluntat per fer d’aquesta, la lògica dominant. Tanmateix és ben cert que en un món malalt es difícil mantenir actituds saludables.

El passat 14 d’octubre al realitzar una consulta a Google, em vaig trobar amb que el buscador homenatjava el 108 aniversari del naixement de Hannah Arendt, i no voldria acabar l’any sense rememorar una de les seves obres més importants, que constitueix una de les anàlisis més profundes que s’han escrit sobre l’Holocaust . Vaig descobrir a Hannah Arendt en els meus anys de facultat, em va enganxar especialment el seu llibre d’Eichmann a Jerusalem, el qual es va anomenar en una classe de psicologia social. Recordo anar al cap d’uns dies al despatx del professor titular de l’assignatura i preguntar-li per la referències del llibre. Em va lliurar un exemplar perquè abans no pogués adquirir-lo pel meu compte, m’anés introduint en la seva lectura.

Com molts ja sabreu, el llibre versa sobre l’extermini del poble jueu a l’Alemanya Nazi i tracta d’aprofundir en les arrels de l’ésser humà i d’entendre com es pot instal·lar a nivell social, tot un aparell administratiu i logístic, amb l’objectiu d’aniquilar éssers humans. Allò que per aquell temps va rebre l’apel·latiu de Solució Final. El sorprenent és el procés de distanciament i despersonalització que es va dur a terme, tractant la qüestió jueva com un fet impersonal, despullat de tot allò que el fa propi de la condició humana, de la consciència i del reconeixement de l’altre com a subjecte. Així amb la substitució del subjecte per l’objecte, es va poder dur a terme tal destrucció, com si d’una tasca administrativa més es tractés.

És difícil aixecar una veu crítica, de denúncia, davant d’actes criminals i d’injustícia quan tot el que ens envolta, i en especial des dels òrgans de govern, sembla aprovar-ho i donar-ho com un mal necessari en favor d’un suposat bé comú. Avui dia seria la defensa del sistema econòmic, tal i com s’ha concebut fins ara, allò que sembla que cal defensar; els bancs i els mercats per damunt de les persones.

La historia doncs es repeteix aquí de manera lamentable encara que amb actors diferents; altres víctimes, diferents botxins i la mateixa crueltat i injustícia. Els que antany van ser perseguits, ara es converteixen en perseguidors. Sembla que el mal s’apodera de l’ésser humà i exerceix la seva força sempre contra el més feble. La despersonalització no és més que una de les cares de la negació del dolor de l’altre, del seu proïsme, com ho és la manca de consciència en la psicopatia. Les dues formen part d’un mateix continu que s’expressa mitjançant la força i la desafecció.

Canviar l’ordre de les coses, el que donem per fet, allò que està preestablert, no és gens fàcil. Però potser trobem la força i la voluntat necessària dins nostre per fer-ho, si podem preguntar-nos amb sinceritat i en profunditat, com ens sentim al contemplar la desigualtat i la misèria que en qualsevol carrer de qualsevol barri, de qualsevol poble, ciutat o comunitat podem trobar.

Com passa amb totes les coses que ens importen de veritat, i de manera autèntica, la resposta a aquesta pregunta només podem trobar-la en el nostre Interior, amb majúscules.

statues-217054_1280

ES

El título del libro de Baudelaire evocador en última instancia de la imagen de la muerte, me viene a la mente cada vez que indago en la capacidad destructiva del ser humano y de dónde surge a veces la voluntad para hacer de ésta, la lógica dominante. Sin embargo, es bien cierto que en un mundo enfermo es difícil mantener actitudes saludables.

El pasado 14 de octubre al realizar una consulta en Google, me encontré con que el buscador homenajeaba el 108 aniversario del nacimiento de Hannah Arendt, y no quisiera acabar el año sin rememorar una de sus obras más importantes, que constituye uno de los análisis más profundos que se han escrito sobre el Holocausto. Personalmente descubrí a Hannah Arendt en mis años de facultad, me enganchó especialmente su libro de Eichmann en Jerusalén cuya referencia se nombró en una clase de psicología social. Recuerdo ir al cabo de unos días al despacho del profesor titular de la asignatura y preguntarle por la referencias del libro. Me entregó un ejemplar para que antes no pudiese adquirirlo por mi cuenta, me fuese introdujendo en su lectura.

Como muchos ya sabréis, el libro versa sobre el exterminio del pueblo judío en la Alemania Nazi y trata de profundizar en las raíces del ser humano y de entender cómo se pude instalar a nivel social, todo un aparato administrativo y logístico, cuyo objetivo es la aniquilación de seres humanos. Lo que por aquel entonces recibió el apelativo de Solución Final. Lo sorprendente es el proceso de distanciamiento y despersonalización que se llevó a cabo, tratando la cuestión judía como un hecho impersonal, despojado de todo aquello que lo hace propio de la condición humana, de la conciencia y del reconocimiento del otro como sujeto. Así con la sustitución del sujeto por el objeto, se pudo llevar a cabo tal destrucción, como si de una tarea administrativa más se tratara.

Es difícil levantar una voz crítica, de denuncia, frente a actos criminales y de injusticia cuando todo lo que nos rodea, y en especial desde los órganos de gobierno, parece aprobarlo y darlo como un mal necesario en favor de un supuesto bien común. Hoy en día sería la defensa del sistema económico tal y como se han concebido hasta el momento, lo que parece que es necesario defender; los bancos y los mercados por encima de las personas.

La historia pues se repite aquí de manera lamentable aunque con actores diferentes; otras víctimas, diferentes verdugos y la misma crueldad e injusticia. Quienes antaño fueron perseguidos, ahora se convierten en perseguidores. Parece que el mal se apodera del ser humano y ejerce su fuerza siempre contra el más débil. La despersonalización no es más que uno de los rostros de la negación del dolor del otro, del prójimo, como lo es la falta de conciencia en la psicopatía. Ambas forman parte de un mismo continuo que se expresa mediante la fuerza y la desafección.

Cambiar el orden de las cosas, lo que damos por hecho, aquello que está prestablecido, no es nada fácil. Pero tal vez encontremos la fuerza y la voluntad necesaria dentro de nosotros para hacerlo, si podemos preguntarnos con sinceridad y en profundidad, cómo nos sentimos al  contemplar la desigualdad y la miseria que en cualquier calle de cualquier barrio, de cualquier pueblo, ciudad o comunidad podemos encontrar.

Como sucede con todas las cosas que importan de verdad, y de manera auténtica, la respuesta a esa pregunta sólo podemos encontrarla en nuestro Interior, en mayúsculas.

El sentit del Nadal
El sentido de la Navidad

CAT

El Nadal és sinònim d’esperança, d’una nova vida que neix; una nova oportunitat. És també sinònim de comprensió i generositat, ambdues necessàries per poder rebre el regal d’aquesta nova oportunitat i compartir-la amb els nostres éssers estimats.

Cadascú de nosaltres és lliure de trobar el sentit que vol concedir a aquestes festes nadalenques, i de construir dins seu un criteri que l’ajudi a gaudir-les de la millor manera possible.

El Nadal és un bon pretext per ajuntar sensibilitats diferents entorn a una mateixa taula. Els sopars d’empresa, la Nit Bona, Nadal o Cap d’Any, són sols alguns exemples on acabarem, ens agradi o no, decidint amb qui anar i més important encara, de quina manera estarem amb els nostres familiars i amics.

No és fàcil apropar-se a una taula amb persones amb les que convius diàriament i des de fa anys, sense ressentiments, comptes pendents, picabaralles per resoldre, o malentesos que enterboleixen les relacions i fan que no puguin fluir en elles sentiments positius, d’una manera lliure i espontània.

Potser el Nadal consisteix en això, en poder deixar de banda el soroll intern, aquell que prové de les compres convulsives, el tràfec diari, la necessitat del ‘quedar bé’, les discussions amb la família, i poder-nos concentrar en allò que realment importa. Si podem veure en l’altre una oportunitat per mostrar-nos generosos, per oferir-li la nostra atenció i la nostra sincera acollida en allò que el fa ser especial i estimat , llavors el Nadal podrà tenir un sentit més enllà d’allò concret, que transcendeixi i ens acompanyi tot l’any.

Què aquest Nadal sigui doncs per a tots i totes, un punt de trobada a partir del qual generar vincles d’una major qualitat i calidesa humanes!

maria-160949_1280

ES

La Navidad es sinónimo de esperanza, de una nueva vida que nace; una nueva oportunidad. Es también sinónimo de comprensión y generosidad, ambas necesarias para poder recibir el regalo de esta nueva oportunidad y compartirla con nuestros seres queridos.

Cada uno de nosotros es libre de hallar el sentido que quiere conceder a estas fechas navideñas, y de construir dentro de sí un criterio que le ayude a vivirlas de la mejor manera posible.

La Navidad es un buen pretexto para aunar sensibilidades diferentes entorno a una misma mesa. Las cenas de empresa, la Noche Buena, Navidad o Fin de Año, son sólo algunos ejemplos donde acabaremos, nos guste o no, decidiendo con quién ir y más importante aún, de qué modo vamos a estar con nuestros allegados.

No es fácil acercarse a una mesa con personas con las que convives a diario y desde hace años, sin resentimientos, cuentas pendientes, rencillas por resolver, o mal entendidos que enturbian las relaciones y hacen que no puedan fluir en ellas sentimientos positivos, de una manera libre y espontánea.

Tal vez la Navidad consista en esto, en poder dejar a un lado el ruido interno, aquel que proviene de las compras convulsivas, el ajetreo diario, la necesidad del ’quedar bien’, las discusiones con la familia, y podernos concentrar en aquello que realmente importa. Si podemos ver en el otro una oportunidad para mostrarnos generosos, ofrecerle nuestra atención y nuestra sincera acogida en aquello que le hace ser especial y querido, entonces la Navidad podrá tener un sentido más allá de lo concreto, que trascienda y nos acompañe todo el año.

¡Qué esta Navidad sea pues para todos y todas, un punto de encuentro a partir del cual generar vínculos de una mayor calidad y calidez humanas!