Archivo por meses: mayo 2020

Conte de confinament
Cuento de confinamiento

CAT

Conte de confinament

Us explicaré una història, una historia que no va de batalles èpiques, sinó més aviat de les ferides invisibles que un món malalt deixava en les persones. D’ànimes malaltes que caminaven pel món sense gairebé adonar-se’n del mal que les anava destruint per dins.

Cada lector(a) pot decidir en la seva intimitat si es tracta d’un conte de ficció, o no ho és.

Veig a través del vidre del temps, com si es tractes d’una càpsula translúcida, carrers grisos, dins d’una ciutat grisa, poblada per gent grisa, que viu una vida també grisa. Una existència esmorteïda sota un tel d’obligacions, de corre-cuites, d’objectius ambiciosos i reptes de superació, que ningú sabia realment, al capdavall, cap a on portaven. I així és com la vida transcorria, distreta en una acció que mantenia a tothom ben ocupat, i quan s’aturaven, seguien distrets vivint un món que es representava a través del petit rectangle d’una pantalla lluminosa, que pretenia ser el reflex d’una vida, però que no deixava de ser en realitat més que el mirall de la seva misèria.

Era un temps en el que aquesta existència buida deixava a les persones ben malaltes, amb una ferida profunda a les seves ànimes que les anava dessagnant, ben a poc a poc però de manera inexorable. Tothom mirava cap enfora, cercant una senyal, el triomf efímer de la seva vanitat, tal vegada, i es quedaven ben agafats en la cerca d’una senyal d’aprovació o d’admiració passatgera dels demès. No obstant, potser passava que no eren conscients de que les seves conquestes eren intranscendents, i la veritat és que les seves fites quotidianes eren ben minses en quan al seu retorn cap a la resta de la comunitat.

Tot en el fons era expressió de la seva solitud, d’aquesta buidor nihilista, ben pregona, que no podia omplir-se per cap dels mitjans pels quals havien sigut entrenats durant tant de temps. Senzillament havien oblidat les eines per les quals l’home es conferia com a un ésser sociable, amb ànima, un ésser connectat a l’univers i pertanyent a la terra on va néixer i que també havien descuidat, i aquesta era la seva gran ferida, el seu error. S’havien oblidat de qui eren en realitat i de què estaven fets.

Ningú vindria a salvar-los, a rescatar-los del seu propi oblit, ho havien de fer per ells mateixos, però vet aquí que un dia, arrel d’una amenaça invisible als ulls, però ben potent i destructiva interiorment, els va obligar a aturar-se, a cessar qualsevol acció. Els va obligar a deixar d’ocupar-se en les seves distraccions, a aturar la seva producció malaltissa que exhauria tots els recursos, a congelar els seus negocis i tota activitat no essencial per a la supervivència, i així és com es va aturar tot signe de vida aparent.

Als carrers grisos ara ja no es veia gent grisa corrent amunt i avall, les ciutats continuaven mantenint el seu caire gris acumulat al llarg de tants anys, és cert, però almenys no es veien ànimes còmplices de la seva grisor pels carrers, i això en certa manera, també podia viure’s com un signe d’esperança, de transformació cap a un altre forma de vida, i qui sap si també, cap a una altra forma d’acolorir-la. El cel ara clar i net, era si més no, una font d’inspiració, al·licient i motivació per perseverar en la que havia sigut anteriorment, la tan temuda, espera.

A les cases les famílies es veien de sobte obligades a conviure plegades tots els seus membres, tot el dia, tot el temps. Les reunions familiars abans esporàdiques i fortuïtes, quan no obligades, ara es repetien dia rere dia, i la convivència s’imposava de forma indefectible amb les seves llums i les seves ombres. Però sens dubte això també va permetre recuperar vincles que havien quedat extraviats, engolits pel remolí d’activitat. I ara de sobte, la calma donava pas al diàleg, la tranquil·litat a l’escolta, el silenci compartit a la comprensió, i una mena de retrobament sincer i descobriment de l’altre en companyia, es va anar obrint pas.

Clar que aquesta situació no era viscuda de la mateixa manera per tothom, així hi havia persones que es veien de sobte empresonades, sense escapatòria en una situació familiar obscura, d’on  era difícil sostreure’s i això augmentava el seu patiment, però potser també els impulsés a cercar una ajuda que abans es resistien a demanar. Qui sap. Tot patiment pot trobar la seva sortida i un sentit, si es sap canalitzar adequadament.

Tota crisi és una oportunitat d’aprenentatge que si s’afronta amb franquesa i honestedat, ens permet madurar.

El confinament bé pot representar un retorn cap a nosaltres mateixos, un forçar la mirada introspectiva i fer examen de consciència. Només vivim una vida i aquesta no es viu en la acció del moviment, sinó tal vegada, en la contemplació del aquí i ara, el fet vital és efímer, i l’experiència no es nodreix tan sols d’activitat sinó del cultiu de la qualitat humana, que demana aturar-se, saber esperar, silenci i pau, per connectar amb la remor interior que mostra el camí per arribar a la nostra ànima i descobrir una dimensió que no s’acaba mai, tot i estar sempre a la mateixa habitació.

On estan doncs realment els barrots de la nostra presó? Què és allò que temem quan ens veiem obligats a aturar-nos? Potser allò que ens espanti més sigui enfrontar-nos a nosaltres mateixos, a les nostres pors i descobrir cap a on ens porta el nostre silenci interior. Però tal vegada si ens atrevim a creuar aquesta porta, trobarem la pau que tant anhelem i un sentit de llibertat que té a veure amb la possibilitat de viatjar interiorment, sentint-nos connectats a la vida, amb creativitat. Trobarem allò que en paraules de Marià Corbí anomena: «un despertar a la nostra veritable condició».

[ES]

Cuento de confinamiento

Os contaré una historia, una historia que no va de batallas épicas, sino más bien de las heridas invisibles que un mundo enfermo dejaba en las personas. De almas enfermas que caminaban por el mundo sin casi darse cuenta del mal que las iba destruyendo por dentro.

Cada lector(a) puede decidir en su intimidad si es un cuento de ficción, o no lo es.

Veo a través del cristal del tiempo, como si se tratara de una cápsula translúcida, calles grises, dentro de una ciudad gris, poblada por gente gris, que vive una vida también gris. Una existencia amortiguada bajo un velo de obligaciones, a toda prisa, de objetivos ambiciosos y retos de superación, que nadie sabía realmente, en definitiva, hacia donde llevaban. Y así es como la vida transcurría, distraída en una acción que mantenía a todo el mundo ocupado, y cuando se detenían, seguían distraídos viviendo un mundo que se representaba a través del pequeño rectángulo de una pantalla luminosa, que pretendía ser el reflejo de una vida, pero que no dejaba de ser en realidad más que el espejo de su miseria.

Era un tiempo en el que esta existencia vacía dejaba a las personas enfermas, con una herida profunda en sus almas que las iba desangrando, muy despacio, pero de manera inexorable. Todo el mundo miraba hacia fuera, buscando una señal, el triunfo efímero de su vanidad tal vez, y se quedaban bien enganchados en la búsqueda de una señal de aprobación o de admiración pasajera de los demás. Sin embargo, quizá pasaba que no eran conscientes de que sus conquistas eran intrascendentes, y la verdad es que sus metas cotidianas eran bien escasas en cuanto a su retorno hacia el resto de la comunidad.

En el fondo todo era expresión de su soledad, de este vacío nihilista y profundo, que no podía llenarse por ninguno de los medios por los que habían sido entrenados durante tanto tiempo. Sencillamente habían olvidado las herramientas por las que el hombre se confería como un ser sociable, con alma, un ser conectado al universo y perteneciente a la tierra donde nació y que también habían descuidado, y ésta era su gran herida, su error. Se habían olvidado de quiénes eran en realidad y de que estaban hechos.

Nadie vendría a salvarlos, a rescatarlos de su propio olvido, debían hacerlo por ellos mismos, pero he aquí que un día, a raíz de una amenaza invisible a los ojos, pero bien potente y destructiva interiormente, les obligó a detenerse, a cesar cualquier acción. Los obligó a dejar de ocuparse en sus distracciones, a detener su producción enfermiza que agotaba todos los recursos, a congelar sus negocios y toda actividad no esencial para la supervivencia, y así es como se detuvo todo signo de vida aparente.

En las calles grises ahora ya no se veía gente gris corriendo arriba y abajo, las ciudades continuaban manteniendo su carácter gris acumulado durante tantos años, es cierto, pero al menos no se veían almas cómplices de su mediocridad por las calles, y eso en cierto modo, también podía vivirse como un signo de esperanza, de transformación hacia otro modo de vida, y quién sabe si también, hacia otra forma de colorearla. El cielo ahora claro y limpio, era cuanto menos, una fuente de inspiración, aliciente y motivación para perseverar en la que había sido anteriormente, la tan temida, espera.

En las casas las familias se veían de pronto obligadas a convivir juntas, todos sus miembros, todo el día, todo el tiempo. Las reuniones familiares antes esporádicas y fortuitas, cuando no obligadas, ahora se repetían día tras día, y la convivencia se imponía de forma indefectible con sus luces y sus sombras. Pero sin duda, ello también permitió recuperar vínculos que habían quedado extraviados, engullidos por el torbellino de actividad. Y ahora de pronto, la calma daba paso al diálogo, la tranquilidad a la escucha, el silencio compartido a la comprensión, y una suerte de reencuentro sincero y descubrimiento del otro en compañía, se fue abriendo paso.

Claro que esta situación no era vivida de la misma manera para todos, así había personas que se veían de pronto encarceladas, sin escapatoria en una situación familiar oscura, de donde era difícil sustraerse y eso aumentaba su sufrimiento, pero quizás también los impulsara a buscar una ayuda que antes se resistían a pedir. Quién sabe.  Todo sufrimiento puede encontrar su salida y un sentido, si se sabe canalizar adecuadamente.

Toda crisis es una oportunidad de aprendizaje que, si se afronta con franqueza y honestidad, nos permite madurar.

El confinamiento bien puede representar un retorno hacia nosotros mismos, un forzar la mirada introspectiva y hacer examen de conciencia. Sólo vivimos una vida y ésta no se vive en la acción del movimiento, sino tal vez, en la contemplación del aquí y ahora, el hecho vital es efímero, y la experiencia no se nutre tan sólo de actividad sino del cultivo de la calidad humana, que pide detenerse, saber esperar, silencio y paz, para conectar con el rumor interior que muestra el camino para llegar a nuestra alma y descubrir una dimensión que no se acaba nunca, a pesar de estar siempre en la misma habitación.

¿Dónde están pues realmente los barrotes de nuestra prisión? ¿Qué es lo que tememos cuando nos vemos obligados a detenernos? Tal vez lo que nos asuste más sea enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros miedos y descubrir a dónde nos lleva nuestro silencio interior. Pero quizá si nos atrevemos a cruzar esta puerta, hallaremos la paz que tanto anhelamos y un sentido de libertad que tiene que ver con la posibilidad de viajar interiormente sintiéndonos conectados a la vida, con creatividad. Encontraremos lo que en palabras de Marià Corbí llama: “un despertar a nuestra verdadera condición”.