Archivo por meses: noviembre 2017

Sobre la veritat i la creació de mentides
Sobre la verdad y la creación de mentiras

CAT

Vivim moments convulsos a nivell sociopolític, això no és pas una novetat malauradament, no es tracta tant d’un moment puntual, sinó d’un procés que es va intensificant i que també ens va emmalaltint amb el pas del temps. No és doncs estrany que prenguin protagonisme en les tertúlies de tot tipus i condició, neologismes com “postveritat o conceptes com “creació d’estats d’opinió” o el seu equivalent “construcció de relats propis”, que es confronten davant d’altres “relats propis” aparentment contraris, però a l’hora complementaris, atès que uns solen ser reflex dels altres. Són formes totes elles capcioses d’influir en l’altre, sovint mitjançant la falsedat, fent creure com a certes consideracions que no ho són pas del tot, o que estan esbiegades.

D. Meltzer i M. Harris (1989) en el seu llibre: “El paper educatiu de la família”, parlen de vuit funcions bàsiques que tindrien lloc en la vida familiar, sent cadascuna d’elles característica d’un tipus determinat de funcionament. Podríem extrapolar aquest model a un grup més gran, fins i tot a nivell social i parlar de que hi ha varis modes de funcionament que poden caracteritzar en un moment donat el comportament d’una societat, o la seva dinàmica prevalent. Val a dir que aquests modes no són fixes, i cada família pot anar variant el seu, així com les institucions, organitzacions i les societats, també poden transformar les seves dinàmiques de funcionament. Clar que per aconseguir-ho el seus membres han de ser ben conscients. Es necessari per tant, fer un cert treball crític i d’aprofundiment sobre el que ens està succeint.

Aquest article versa sobre un d’aquest vuit modes de funcionament que D. Meltzer y M. Harris van anomenar: creació de mentires i de confusió, i que descrivien com la capacitat per a crear mentires, habilitat aquesta que fàcilment es pot desenvolupar en els nens, però que en mans de l’adult encara és més perillosa. La presencia d’un mentider provoca que amb freqüència l’ambient familiar es vegi amenaçat per confabulacions que l’enterboleixen, i fan que es torni confós e incert. A la vegada, la confabulació o la mentida tenen una influencia destructiva sobre l’impuls d’aprendre, corrompen el valor de la veritat en la vida familiar,  i porten fins i tot  a oblidar allò que ja s’havia aprés, promovent tendències essencialment psicopàtiques entre els membres del grup.

Trobem mostres d’aquest funcionament en societats contemporànies, no sols en la nostra, sinó també en altres tan del món occidental, les anomenades societats avançades, com en altres amb menys recursos. Però què passa quan aquest funcionament es propi dels progenitors, dels adults, d’aquells que tenen la responsabilitat de dirigir les institucions, responsabilitats de govern sobre la resta? Doncs que en lloc de promoure actituds de cooperació, de diàleg, d’aproximació, es generen reaccions defensives, de protecció i aïllament que porten al empobriment i a la patologia.

El grup ja no regeix perquè amb les mentides i la confusió, no es possible treballar, i des de l’angoixa i la persecució que aquest clima genera, la creativitat no pot pas fluir. El creixement s’atura i els recursos es marceixen per no poder-los utilitzar adequadament.

Arribats a aquest punt recordo un article que fa temps vaig llegir i que parlava de la figura del dol i del significat de la paraula veritat. L’article es titulava: «Dues imatges de la veritat» de Gregorio Luri, i el podeu trobar encara publicat al Blog de Cristianisme i Justícia. La primera imatge que descrivia l’article és la que portava a la nostra imaginació un escriptor de l’antiguitat anomenat Fedre (15 aC – 50 dC), el qual va escriure una faula sobre la veritat titulada Prometeu i Dol. La faula tracta de Prometeu, un tità que va robar el foc del cel i el va lliurar als homes. El tità estava tan sorprès de les mentides que els homes podien arribar a explicar-se entre si, que va decidir modelar una figura de la veritat en argila per a que els homes poguessin veure-la cara a cara.

Potser pugueu reconèixer dins vostre l’esforç que de vegades ens porta mirar la veritat a la cara, ser sincers amb nosaltres mateixos. No és una tasca fàcil i comporta en ocasions cert patiment, però és aquesta classe de sofriment la que ens porta a superar-nos, a acceptar les coses tal com són i a tractar d’avançar amb aquest coneixement que hem aconseguit de nosaltres mateixos, afrontant la nostra pròpia realitat. Em ve a la memòria el significat profund de la cèlebre frase que Jesús va llegar als homes: «la veritat us farà lliures«.

Doncs bé, la faula conta que modelar la figura de la veritat requeria la dedicació d’un artesà, i això li va portar a Prometeu cert temps. Per qüestions que no vénen ara al cas, el cert és que al acabar-la, aquest es va veure obligat a deixar-la en mans de Dol (del ll. Dolus que significa engany, frau, simulació), el seu aprenent, perquè la fornegés. Aquest en l’anonimat del taller, va decidir modelar una nova figura a imatge i semblança de la veritat, però no va calcular bé i no va tenir prou fang per acabar-la. Al final, a la rèplica de la veritat de Dol li van faltar els peus. Igualment va decidir no explicar-li res a Prometeu quan va tornar al taller, i va posar les dues figures a fornejar. Un cop cuites Prometeu els va donar vida amb la flama del foc que havia robat del cel.

L’article acabava aquesta imatge explicant que «amb el primer alè, la Veritat de Prometeu es va posar a caminar elegantment, mentre que la figura mutilada de Dol, es va quedar immòbil«. Per el seu autor la moral que es desprèn de la faula és la següent: «La veritat s’obre pas entre els homes, mentre que la mentida és coixa.«

És una moralitat que dóna per pensar, doncs en el seu significat profund la Veritat en majúscules necessita d’un bon suport per aguantar-se. No és un concepte absolut ni únic, necessita de dues cames per caminar i per això, tampoc estem parlant d’un concepte inamovible. És un constructe que es modela a partir de la gratitud i la sinceritat de cadascú, i perquè sigui certa ha de ser confirmada per aquells que la comparteixen, altrament no es podria obrir pas entre els homes.

Tot això em porta a preguntar-me llavors si en el fons el que passa és que formem part d’un món que camina coix, dins l’obscuritat que esdevé de la mentida, la superficialitat, la influencia tendenciosa dels mass media i el paper poc edificant de les xarxes socials promotores de la cultura de l’ego, on sembla que no hi ha temps per la reflexió i el silenci, i encara menys per al cultiu de relacions humanes profundes. Per contra, ens veiem empesos a consumir i actuar sense parar per omplir el buit que tot plegat ens provoca. Sense esmentar la traïció de la confiança mitjançant la corrupció del òrgans de govern i la perversió de la política, al servei d’unes minories aferrades al poder.

Com a societat hem deixat el taller, es a dir les nostres institucions, i també la nostra capacitat crítica, en mans d’aprenents que, com Dol, forneixen figures insubstancials i inacabades, que fan i desfan al seu arbitri i pel seu propi  interès, generant una confusió que ens porta a caminar malament i el que és pitjor, a fer-nos mal entre nosaltres.

Sembla que ningú treballi per la conciliació, per generar amor i promoure la esperança, que són altres funcions descrites per Meltzer i Harris (1989) en el seu llibre. Funcions que també es poden exercir en el si de la família i les institucions, i que promouen el creixement al generar un clima on sí es pot realment confiar, i és que tan sols des de la pròpia honradesa i generositat, es construeixen vincles de confiança capaços d’aguantar el pes de la veritat, encara que aquesta sigui de vegades difícil d’acceptar.

Per últim, afegir que podríem concebre aquesta funció de descoberta i construcció conjunta d’una veritat que és sostinguda, com un fenomen que també s’esdevé en el vincle psicoterapèutic entre el pacient i el terapeuta. D’aquesta manera,  a partir del treball cooperatiu, honest i sincer entre ambdues parts, fructifica una sort de veritat compartida: una entesa sobre el funcionament mental del pacient, sobre la qual és possible anar treballant, aprofundint i modelant progressivament, donat que llur acceptació es sustenta per ambdues parts al llarg de tot el procés terapèutic.

ES

Vivimos momentos convulsos a nivel sociopolítico, esto no es una novedad desgraciadamente, no se trata tanto de un momento puntual, sino de un proceso que se va intensificando y que también nos va enfermando con el paso del tiempo. No es pues raro que tomen protagonismo en las tertulias de todo tipo y condición, neologismos como “posverdad o conceptos tales como “creación de estados de opinión” o su equivalente “construcción de relatos propios”, que se pueden confrontar fácilmente con otros “relatos propios” aparentemente contrarios, pero a su vez complementarios, dado que unos suelen ser reflejo de los otros. Son formas todas ellas capciosas de influir en el otro, a menudo mediante la falsedad, haciendo creer como ciertas consideraciones que no lo son del todo, o que son tendenciosas.

D. Meltzer y M. Harris (1989) en su libro: «El papel educativo de la familia», hablan de ocho funciones básicas que tendrían lugar en la vida familiar, siendo cada una de ellas característica de un tipo determinado de funcionamiento. Podríamos extrapolar este modelo a un grupo más grande, incluso a nivel social y hablar de que hay varios modos de funcionamiento que pueden caracterizar en un momento dado el comportamiento de una sociedad, o su dinámica prevalente. Cabe decir que estos modos no son fijos, y cada familia puede ir variando el suyo, así como las instituciones, organizaciones y las sociedades, también pueden transformar sus dinámicas de funcionamiento. Claro que para ello sus miembros deben ser bien conscientes. Es necesario por tanto, hacer un cierto trabajo crítico y de profundización sobre lo que nos está sucediendo.

Este artículo versa sobre uno de estos ocho modos de funcionamiento que D. Meltzer y M. Harris llamaron: creación de mentiras y de confusión, y que describían como la capacidad para crear mentiras, habilidad ésta que fácilmente se puede desarrollar en los niños, pero que en manos del adulto es aún más peligrosa. La presencia de un mentiroso provoca que con frecuencia el ambiente familiar se vea amenazado por confabulaciones que lo enturbian, y hacen que se torne confuso e incierto. A la vez, la confabulación o la mentira tienen una influencia destructiva sobre el impulso de aprender, corrompen el valor de la verdad en la vida familiar, y llevan incluso a olvidar aquello que ya se había aprendido, promoviendo tendencias esencialmente psicopáticas entre los miembros del grupo.

Encontramos muestras de este funcionamiento en sociedades contemporáneas, no sólo en la nuestra, sino también en otras tanto del mundo occidental, las llamadas sociedades avanzadas, como en otras con menos recursos. ¿Pero qué pasa cuando este funcionamiento es propio de los progenitores, de los adultos, de aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones, responsabilidades de gobierno sobre el resto? Pues que en lugar de promover actitudes de cooperación, de diálogo, de aproximación, se generan reacciones defensivas, de protección y aislamiento que llevan al empobrecimiento y a la patología.

El grupo ya no rige porque con las mentiras y la confusión, no es posible trabajar, y desde la angustia y la persecución que este clima genera, la creatividad no puede fluir. El crecimiento se detiene y los recursos se marchitan por no poder utilizarlos adecuadamente.

Llegados a este punto recuerdo un artículo que hace tiempo leí y que hablaba de la figura del dolo y del significado de la palabra verdad. El artículo se titulaba: “Dos imágenes de la verdad” de Gregorio Luri, i lo podéis encontrar todavía publicado en el Blog de Cristianisme i Justícia. La primera imagen que describía es la que llevaba a nuestra imaginación un escritor de la antigüedad llamado Fedro (15 aC – 50 dC), el cual escribió una fábula sobre la verdad titulada Prometeo y Dolo. La fábula trata de Prometeo, un titán que robó el fuego del cielo y se lo entregó a los hombres. El titán estaba tan sorprendido de las mentiras que los hombres podían llegar a contarse entre sí, que decidió modelar una figura de la verdad en arcilla para que los hombres pudiesen verla cara a cara.

Tal vez podáis reconocer dentro de vosotros el esfuerzo que a veces nos lleva mirar la verdad a la cara, ser sinceros con nosotros mismos. No es una tarea fácil y conlleva en ocasiones cierto sufrimiento, pero es esta clase de sufrimiento la que nos lleva a superarnos, a aceptar las cosas tal como son y a tratar de avanzar con ello, con ese conocimiento que hemos logrado de nosotros mismos, afrontando nuestra propia realidad. Me viene a la memoria el significado profundo de la célebre frase que Jesús legó a los hombres: “la verdad os hará libres”.

Pues bien, la fábula cuenta que modelar la figura de la verdad requería la dedicación de un artesano, y ello le llevó a Prometeo cierto tiempo. Por cuestiones que no vienen ahora al caso, lo cierto es que al terminarla, éste se vio obligado a dejarla en manos de Dolo (del lat. Dolus que significa engaño, fraude, simulación), su aprendiz, para que la horneara. Éste en el anonimato del taller, decidió modelar una nueva figura a imagen y semejanza de la verdad, pero no calculó bien y no tuvo suficiente barro para terminarla. Al final, a la réplica de la verdad de Dolo le faltaron los pies. Igualmente decidió no explicarle nada a Prometeo cuando volvió al taller, y puso ambas figuras a hornear. Una vez cocidas Prometeo les dio vida con la llama del fuego que había robado del cielo.

El artículo acababa esta imagen explicando que “con el primer aliento, la Verdad de Prometeo se puso a andar elegantemente, mientras que la réplica mutilada de Dolo, se quedó inmóvil”. Para su autor la moraleja que se desprende de la fábula es la siguiente: “La verdad se abre paso entre los hombres, mientras que la mentira es coja.

Es una moraleja que da para pensar, pues en su significado profundo la Verdad en mayúsculas necesita de un buen apoyo para aguantarse. No es un concepto absoluto ni único, necesita de dos piernas para andar y por ello, tampoco estamos hablando de un concepto inamovible. Es un constructo que se modela a partir de la gratitud y la sinceridad de cada uno, y para que sea cierta debe ser confirmada por quienes la comparten, pues de otro modo no podría abrirse paso entre los hombres.

Todo esto me lleva a preguntarme entonces si en el fondo lo que ocurre es que formamos parte de un mundo que camina cojo, dentro de la oscuridad que surge de la mentira, la superficialidad, la influencia tendenciosa de los mass media y el papel poco edificante de las redes sociales, promotoras de la cultura del ego, donde parece que no hay tiempo para la reflexión y el silencio, y aún menos para el cultivo de relaciones humanas profundas y por el contrario, nos vemos avocados a consumir y actuar sin parar para llenar el vacío que todo ello nos provoca. Sin mencionar la traición de la confianza a través de la corrupción de los órganos de gobierno y la perversión de la política, al servicio de unas minorías aferradas al poder.

Como sociedad hemos dejado quizás el taller, es decir nuestras instituciones, y también nuestra capacidad crítica, en manos de aprendices que, como Dolo, hornean figuras insustanciales e inacabadas, que hacen y deshacen a su arbitrio y para su propio interés, generando una confusión que nos lleva a caminar mal y lo que es peor, a hacernos daño entre nosotros.

Parece que nadie trabaje para la conciliación, para generar amor y promover la esperanza, que son otras funciones descritas por Meltzer y Harris (1989) en su libro. Funciones que también se pueden ejercer en el seno de la familia y de las instituciones, y que promueven el crecimiento al generar un clima donde sí se puede realmente confiar, y es que sólo desde nuestra honradez y generosidad, se construyen vínculos de confianza capaces de aguantar el peso de la verdad, aunque ésta sea a veces difícil de aceptar.

Por último, añadir que podríamos concebir esta función de descubrimiento y construcción conjunta de una verdad que es sostenida, como un fenómeno que también ocurre en el vínculo psicoterapéutico entre el paciente y el terapeuta. De esta forma, a partir del trabajo cooperativo, honesto y sincero entre ambas partes, fructifica una suerte de verdad compartida: un entendimiento sobre el funcionamiento mental del paciente, sobre el cual es posible ir trabajando, profundizando y modelando progresivamente, dado que su aceptación se sustenta por ambas partes a lo largo de todo el proceso terapéutico.