Archivo por meses: junio 2017

L’abordatge de la diversitat sexual en l’àmbit psicoterapèutic
El abordage de la diversidad sexual en el ámbito psicoterapéutico

CAT

El passat 13 de maig es va celebrar la V Jornada que va organitzar l’ACPP (Associació de Psicoteràpia Psicoanalítica) i que aquest cop es va dur a terme a Granollers, amb el títol: “La diversitat en l’àmbit psicoterapèutic”, on es va poder debatre i aprofundir sobre els aspectes psicoterapèutics vinculats al abordatge de la diversitat sexual. L’acte es va dur a terme a l’Hospital General de la ciutat i se’m va oferir la oportunitat de poder fer el seu tancament. Aquest article forma part de les meves reflexions aportades en la cloenda de l’acte.

La jornada va contribuir a ampliar la perspectiva clínica sobre la identitat de gènere, i l’ampli espectre en la que aquesta es manifesta. En aquest sentit, es d’agrair que l’ACPP abordés un tema tan complex, que posa de relleu les dificultats a nivell social que certes persones han d’afrontar per a ser acceptades, i el rebuig i l’ostracisme que moltes d’elles encara pateixen.

L’ACPP per tant, com a associació de psicoterapeutes, demostra un cop més que no vol ser aliena a les problemàtiques socials a les que s’han d’enfrontar en la seva pràctica diària, els professionals de la salut mental.

Així al llarg de la jornada i dels diferents casos exposats, vam poder escoltar experiències de rebuig o d’invisibilitat, dificultats diverses en la construcció d’una identitat, on el cos no acompanya, però potser tampoc ho fan prou les persones que hi ha al voltant, a l’hora d’aportar comprensió, suport i recolzament. Què important és la mirada de l’altre en la construcció de la nostra identitat. No sentir-se acceptat porta a la persona a interioritzar un rebuig que genera dolor i molt patiment. En aquest sentit, van ser molt interessants els conceptes introduïts per la col·lega Araceli Baillo “d’homofòbia i transfòbia interioritzada”, i veure com poden conduir a les persones que els pateixen a establir vincles basats en relacions sadomasoquistes per la dificultat d’integrar aspectes masculins i femenins propis, o a romandre atrapades en relacions de maltractament, dures i colpidores.

La jornada va permetre compartir diferents experiències clíniques que per la seva riquesa i complexitat, demanen ser pensades i reflexionades més enllà de la seva exposició, a fi de millorar els abordatges i enriquir les nostres aproximacions clíniques, tant en la seva vessant teòrica, com aplicada.

Com vam poder escoltar, el sexe biològic no està necessàriament relacionat amb la construcció de la identitat de gènere. En certes persones pot no tenir gaire a veure i això genera una conflictiva interna important i intensa, que en el millor dels casos convida a la persona a transitar per un camí d’acceptació que no és gens senzill, i que està ple de dificultats a nivell personal i també social.

Com a reflexió afegiria que la diversitat en el àmbit de la identitat sexual, considerada aquesta com un aspecte important i constitutiu  de la personalitat de tot individu, ens interpel·la de nou sobre la complexitat de tot ésser humà.

Portar aquesta diversitat a llur acceptació, sigui potser el nostre repte i també, la nostra responsabilitat com a professionals de la salut mental i sobretot, com a persones que tenim cura del proïsme.

Totes les persones recorrem un camí interior en el que ens anem conformant, com individus, amb una identitat que ens és pròpia, i que construïm mitjançant les relacions amb els altres, primer amb els nostres progenitors, si tot va bé, començant amb la mare que ens porta a la vida i ens nodreix , i més endavant amb les persones que ens envolten, familiars, amics, companys, etc.

La identitat és tendra al començament, i per tant, susceptible de veure’s afectada pels embats de la realitat. Escomeses que poden venir en forma de rebuig, intolerància, incomprensió, aïllament, indiferència, marginació, i qualsevulla que vingui a sumar-se a aquest sentir-se diferent, i fruit d’aquestes diferencies, no acceptat en certes circumstancies. Més notori quan les diferencies es fan paleses en la identitat sexual. No respondre al patró socialment més acceptat pot ser viscut com una amenaça a l’hora de mostrar-se davant del demés, sobretot dels éssers estimats o més propers, i de retruc vers un mateix.

No en va, bona part de la nostra feina moltes vegades recau en el fet d’abraçar la interioritat de l’altre en tota la seva complexitat, donar-li un espai de reconeixement, de respecte, per tal que a partir d’aquí, es pugui reprendre, o encetar, un camí de construcció de la identitat malmesa, d’estimació i reconciliació d’aspectes propis que d’antuvi resultaven intolerables, o poc acceptats fruit dels cops soferts en el passat en la relació amb els altres.

Potser calen més espais de reflexió com el que va organitzar l’ACPP, on es pugui mostrar i donar en certa manera, testimoni d’aquesta diversitat, que és complexa i que adquireix tantes formes com persones hi ha en el món, i de com tanmateix, totes elles tenen cabuda mentre hi hagin d’altres disposades a fer-los un lloc.

És responsabilitat de tots per tant, dels professionals del món psi també, el generar les condicions necessàries per tal que aquest lloc sigui possible, des d’aquest apropar-se a l’estudi i la comprensió de la diversitat sexual amb una mirada que no prejutja, ni tampoc censura o fa ús del diagnòstic per sentenciar, ans al contrari, possibilita que emergeixi la autenticitat de cadascú, llur mon intern, amb la confiança necessària per a que es pugui expressar i trobar en el treball psicoterapèutic, tal com mostraven els diferents casos presentats, vies de realització que facin possible el creixement i la maduració afectiva de tot individu.

Per acabar voldria portar-vos a la ment una imatge que em va resultar tendra a la vegada que reveladora de com un canvi en la forma d’entendre el món, de copsar la realitat, pot possibilitar atribuir nous significats a concepcions preestablertes.

Em refereixo a la descoberta recent sobre els amants de Pompeja. En una noticia publicada a Internet el passat mes d’abril, s’explicava que les dues figures que van romandre abraçades, sorpreses pel foc del Vesuvi, si bé en un principi es va creure que podrien ser dues dones abraçades, tothom va acceptar al cap de poc temps que es tractaven d’un home i d’una dona, fruit de l’estereotípia imperant.

Doncs bé, ara investigacions recents efectuades sobre l’anàlisi de l’ADN, han portat a la llum que els cossos dels amants de Pompeja pertanyien en realitat a dos joves de sexe masculí, d’una edat compresa entre els 18 i els 20 anys, i el TAC que s’ha dut a terme revelava a més que els dos homes no formaven part de la mateixa família. El responsable actual de les excavacions concloïa que si bé no podien afirmar de forma fefaent que fossin amants, tenint en compte la seva posició, era de suposar que sí que ho eren.

Tal vegada aquesta imatge de dos homes abraçats, donant testimoni del seu amor a través del segles, pugui emergir aquí i ara, entre les cendres del passat, com una senyal d’esperança cap un futur més integrador, entenent i acceptant que venim d’una història on la diversitat sexual forma part també de la nostra filogènesi com a espècie humana.

ES

El pasado 13 de mayo se celebró la V Jornada que organizó la ACPP (Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica) y que esta vez se llevó a cabo en Granollers, con el título: «La diversidad en el ámbito psicoterapéutico», donde se pudo debatir y profundizar sobre los aspectos psicoterapéuticos vinculados al abordaje de la diversidad sexual. El acto se llevó a cabo en el Hospital General de la ciudad y se me ofreció la oportunidad de participar en su cierre. Este artículo forma parte de mis reflexiones aportadas en la clausura del acto.

La jornada contribuyó a ampliar la perspectiva clínica sobre la identidad de género, y el amplio espectro en la que ésta se manifiesta. En este sentido, es de agradecer que la ACPP abordara un tema tan complejo, que pone de relieve las dificultades a nivel social que ciertas personas deben afrontar para ser aceptadas, y el rechazo y el ostracismo que muchas de ellas aún sufren.

La ACPP por tanto, como asociación de psicoterapeutas, demuestra una vez más que no quiere ser ajena a las problemáticas sociales a las que deben enfrentarse en su práctica diaria los profesionales de la salud mental.

Así a lo largo de la jornada y de los diferentes casos expuestos, pudimos escuchar experiencias de rechazo o de invisibilidad, dificultades diversas en la construcción de una identidad, donde el cuerpo no acompaña, pero quizás tampoco lo hacen suficientemente las personas que hay alrededor, a la hora de aportar comprensión, apoyo y respaldo. Qué importante es la mirada del otro en la construcción de nuestra identidad. No sentirse aceptada lleva a la persona a interiorizar un rechazo que genera dolor y mucho sufrimiento. En este sentido, fueron muy interesantes los conceptos introducidos por la colega Araceli Baillo «de homofobia y transfobia interiorizada», y ver cómo pueden conducir a las personas que los padecen a establecer vínculos basados en relaciones sadomasoquistas por la dificultad de integrar aspectos masculinos y femeninos propios, o a permanecer atrapadas en relaciones de maltrato, duras y sobrecogedoras.

La jornada permitió compartir diferentes experiencias clínicas que, por su riqueza y complejidad, piden ser pensadas y reflexionadas más allá de su exposición, a fin de mejorar los abordajes y enriquecer nuestras aproximaciones clínicas, tanto en su vertiente teórica como aplicada.

Como pudimos escuchar, el sexo biológico no está necesariamente relacionado con la construcción de la identidad de género. En ciertas personas puede no tener mucho que ver y eso genera una conflictiva interna importante e intensa, que en el mejor de los casos invita a la persona a transitar por un camino de aceptación que no es nada sencillo, y que está lleno de dificultades a nivel personal y también social.

Como reflexión añadiría que la diversidad en el ámbito de la identidad sexual, considerada ésta como un aspecto importante y constitutivo de la personalidad de todo individuo, nos interpela de nuevo sobre la complejidad de todo ser humano.

Llevar esta diversidad a su aceptación, sea quizás nuestro reto y también, nuestra responsabilidad como profesionales de la salud mental y por encima de todo, como personas que tenemos cuidado del prójimo.

Todas las personas recorremos un camino interior en el que nos vamos conformando como individuos, con una identidad que nos es propia, y que construimos mediante las relaciones que mantenemos con los demás, primero con nuestros progenitores, si todo va bien, empezando con la madre que nos lleva a la vida y nos nutre, y más adelante con las personas que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, etc.

La identidad al inicio es delicada y, por tanto, susceptible de verse afectada por los embates de la realidad. Acometidas que pueden venir en forma de rechazo, intolerancia, incomprensión, aislamiento, indiferencia, marginación, y cualesquiera que venga a sumarse a este sentirse diferente, y fruto de estas diferencias, no aceptado en ciertas circunstancias. Más notorio cuando las diferencias se hacen patentes en la identidad sexual. No responder al patrón socialmente aceptado puede ser vivido como una amenaza a la hora de mostrarse ante los demás, sobre todo frente a los seres queridos o más cercanos, y por ende hacia uno mismo.

No en vano, buena parte de nuestro trabajo muchas veces recae en el hecho de abrazar la interioridad del otro en toda su complejidad, darle un espacio de reconocimiento, de respeto, para que a partir de aquí, se pueda retomar, o iniciar, un camino de construcción de la identidad dañada, de estima y reconciliación de aspectos propios que en un inicio resultaban intolerables, o difíciles de aceptar fruto de los golpes sufridos en el pasado en la relación con los demás.

Quizás se necesitan más espacios de reflexión como el que organizó la ACPP, donde se pueda mostrar y dar en cierto modo, testimonio de esta diversidad, que es compleja y que adquiere tantas formas como personas hay en el mundo, y  de cómo sin embargo, todas tienen cabida mientras haya otras dispuestas a hacerles un lugar.

Es responsabilidad de todos por lo tanto, los profesionales del mundo psi también, el generar las condiciones necesarias para que este lugar sea posible, desde este acercarse al estudio y la comprensión de la diversidad sexual con una mirada que no prejuzga, ni tampoco censura o hace uso del diagnóstico para sentenciar, sino que al contrario, posibilita que emerja la autenticidad de cada uno, su mundo interno, con la confianza necesaria para que se pueda expresar y encontrar en el trabajo psicoterapéutico, tal como mostraron los diferentes casos presentados, vías de realización que hagan posible el crecimiento y la maduración afectiva de todo individuo.

Para terminar quisiera traer a la mente de todos una imagen que me resultó tierna a la vez que reveladora de cómo un cambio en la forma de entender el mundo, de captar la realidad, puede posibilitar atribuir nuevos significados a concepciones preestablecidas.

Me refiero al descubrimiento reciente sobre los amantes de Pompeya. En una noticia publicada en Internet el pasado mes de abril, se explicaba que las dos figuras que permanecieron abrazadas, sorprendidas por el fuego del Vesubio, si bien en un principio se creyó que podrían ser dos mujeres abrazadas, todo el mundo aceptó al poco tiempo que se trataban de un hombre y de una mujer, fruto de la estereotipia imperante.

Pues bien, ahora investigaciones recientes efectuadas sobre el análisis del ADN, han llevado a la luz que los cuerpos de los amantes de Pompeya pertenecían en realidad a dos jóvenes de sexo masculino, de una edad comprendida entre los 18 y los 20 años, y el TAC que se ha llevado a cabo revelaba además que los dos hombres no formaban parte de la misma familia. El responsable actual de las excavaciones concluía que si bien no podían afirmar fehacientemente que fueran amantes, teniendo en cuenta su posición, era de suponer que sí lo eran.

Tal vez esta imagen de dos hombres abrazados, dando testimonio de su amor a través de los siglos, pueda emerger aquí y ahora, entre las cenizas del pasado, como una señal de esperanza hacia un futuro más integrador, entendiendo y aceptando que venimos de una historia donde la diversidad sexual forma parte también de nuestra filogénesis como especie humana.