Archivo por meses: julio 2016

Tenir la raó, una actitud que emmalalteix
Tener la razón, una actitud que enferma

CAT

‘Rodejat de persones que parlen, tothom sembla que té alguna cosa important a dir i tal vegada, per a ells allò és el més important, perquè és la seva raó’. La seva veritat i aquesta es manifesta a vegades amb la vehemència pròpia de qui està convençut, des del fons del seu cor, de que allò que defensa cal fer-ho amb tota la contundència que es pot, perquè sinó seria com entregar el món a la foscor de la més absoluta ignorància, o pitjor a la falsedat més cruel i indòmita que hom es pugui imaginar. Vet aquí l’establiment del dogma.

Potser alguns defensen els seus postulats, les seves pròpies veritats com si fossin la veritat del món, perquè d’altra manera, si allò fos no sols qüestionat, sinó destronat per la força d’una altra raó més forta o contundent, llavors s’enfonsaria amb ella el seu món i ells a més serien arrossegats per l’abisme de la vanitat ferida. Per tant, la defensa de la raó, s’esdevé com la defensa de la pròpia identitat, és el Jo el que està en joc i aquest ha de sobreviure, si cal per sobre dels demés.

Fa poc vaig llegir a la contraportada del diari “La Vanguardia” el concepte de “pensament dèbil” encunyat pel filòsof Gianni Vattimo, concepte que em va semblar molt interesant ja que al contrari d’intentar tenir la raó com un absolut, defensa la plasticitat de les nostres idees, la capacitat per transformar les nostres concepcions al llarg de la vida, en funció de les nostres experiències vitals,  per fer-nos més forts, jo diria més saludables, en la mesura que ens ajuda a poder alliberar-nos dels dogmes o de les creences absolutes, i per tant, de la violència que d’aquestes es pot generar. En tenim mostres malauradament d’aquesta violència en les expressions del terrorisme que fuetegen el nostre món, per tot arreu.

‘Tot el que no pensa com jo, està contra mi’. Sembla aquesta tal vegada, una idea bastant estesa de manera inconscient en la societat en la que vivim, una societat un prima l’ego i l’individualisme per davant de valors com la cooperació o la solidaritat. Una societat malalta al cap i a la fi, on mantenir actituds saludables és cada cop més difícil.

Si entenem la veritat com un constructe que neix de l’entesa entre dues persones, parlem d’una visió del mon que per a que sigui vàlida, ha de ser necessàriament compartida i és més,  compartida sense coaccions sinó a partir del respecte per la llibertat de cadascú a tenir la seva pròpia visió, el seu propi punt de vista.

A la vegada, per fer realitat aquesta veritat compartida, la lliure visió personal de cadascú hauria de ser prou dúctil i generosa, per poder modificar-se, o per transigir en favor d’una perspectiva més amplia, que inclogui la de l’altre, per fer-ne entre els dos una de nova, més rica i per tant diferent de l’original. És així una veritat constructiva en la mesura que es crea o es construeix a partir del pensament compartit, des de la suma de dues intel·ligències que s’apropen i són capaces de cooperar una amb l’altre.

Escric aquests mots i em ve al cap de nou la sensació de que algú podria pensar que estic defensant un ideal, quelcom allunyat del dia a dia o que es perdut pel pas del temps, i tanmateix, em recorda el treball psicoterapèutic que tractem de fer a diari amb els nostres pacients; enfortir-los, tractar de que visquin una vida emocional més saludable, transmetent un model de pensament que pugui qüestionar les pròpies creences en les que hom ha construït la seva interioritat, i que potser en un moment donat ja no serveixen, i per aquest motiu,  aferrar-se a elles tan sols el condueix al desànim i al empobriment de l’ànima.

Arribats a aquest punt potser cal cercar ajuda per poder substituir-les per unes altres o transformar-les, a partir del vincle amb un terapeuta que faciliti el poder pensar sobre els propis pensaments, i a crear-ne de nous en companyia, compartint formes de pensar diferents, que enriqueixen i porten a descobrir noves vies per superar el malestar emocional que prové de les velles formes de pensar i veure el món, els dogmes malaltissos com podríem anomenar-los , i dels que ens cal moltes vegades fer un treball personal profund, per poder desprendre’ns veritablement.

harmony-1229893_960_720

ES

‘Rodeado de personas que hablan, todo el mundo parece que tiene algo importante que decir y tal vez, para ellos sea lo más importante, porque es su razón’. Su verdad y ésta se manifiesta a veces con la vehemencia propia de quien está convencido, desde el fondo de su corazón, de que lo que defiende debe hacerlo con toda la contundencia que se pueda, porque de lo contario  sería como entregar el mundo a la oscuridad de la más absoluta ignorancia, o peor a la falsedad más cruel e indómita que uno se pueda imaginar. He aquí el establecimiento del dogma.

Quizás algunos defienden sus postulados, sus propias verdades como si fueran la verdad del mundo, porque de otra manera, si ello  fuera no sólo cuestionado, sino destronado por la fuerza de otra razón más fuerte o contundente, entonces se hundiría con ella todo su mundo y ellos además serían arrastrados por el abismo de la vanidad herida. Por tanto, la defensa de la razón, se erige cómo la defensa de la propia identidad, es el Yo lo que está en juego y éste ha de sobrevivir,  si es necesario por encima de los demás.

Hace poco leí en la contraportada del diario «La Vanguardia» el concepto de «pensamiento débil» acuñado por el filósofo Gianni Vattimo, concepto que me pareció muy interesante ya que al contrario que intentar tener la razón como un absoluto,  defiende la plasticidad de nuestras ideas, la capacidad para transformar nuestras concepciones a lo largo de la vida, en función de nuestras experiencias vitales, para hacernos más fuertes, yo diría más saludables, en la medida que nos ayuda a poder liberarnos de los dogmas o de las creencias absolutas, y por tanto, de la violencia que de estas se puede generar. Tenemos muestras desgraciadamente de esta violencia en las expresiones del terrorismo que azotan nuestro mundo, por todas partes.

‘Todo aquel que no piensa como yo, está contra mí’. Parece ésta tal vez, una idea bastante extendida de manera inconsciente en la sociedad en la que vivimos, una sociedad donde prima el ego y el individualismo por encima de valores como la cooperación o la solidaridad. Una sociedad enferma al fin y al cabo, donde mantener actitudes saludables es cada vez más difícil.

Si entendemos la verdad como un constructo que nace del entendimiento entre dos personas, hablamos de una visión del mundo que para que sea válida, debe ser necesariamente compartida y es más, compartida sin coacciones sino a partir del respeto por la libertad de cada uno a tener su propia visión, su propio punto de vista.

A la vez, para hacer realidad esta verdad compartida, la libre visión personal de cada uno debería ser suficientemente dúctil y generosa, para poder modificarse, o para transigir en favor de una perspectiva más amplia, que incluya la del otro, para hacer entre los dos una nueva, más rica y por tanto diferente de la original. Es así una verdad constructiva en la medida que se crea o se construye a partir del pensamiento compartido, desde la suma de dos inteligencias que se acercan y son capaces de cooperar una con la otra.

Escribo estas palabras y me viene a la cabeza de nuevo la sensación de que alguien podría pensar que estoy defendiendo un ideal, algo alejado del día a día o que se ha perdido con el paso del tiempo, y sin embargo, me recuerda el trabajo psicoterapéutico que tratamos de hacer a diario con nuestros pacientes; fortalecerlos, tratar de que vivan una vida emocional más saludable, transmitiendo un modelo de pensamiento que pueda cuestionar las propias creencias en las que se ha construido su interioridad, y que quizás en un momento dado ya no sirven, y por este motivo, aferrarse a ellas sólo lo conduce al desánimo y al empobrecimiento del alma.

Llegados a este punto quizá hay que buscar ayuda para poder sustituirlas por otras o transformarlas, a partir del vínculo con un terapeuta que facilite el poder pensar sobre los propios pensamientos, y a crear otros nuevos en compañía, compartiendo formas de pensar diferentes, que enriquecen y llevan a descubrir nuevas vías para superar el malestar emocional que proviene de las viejas formas de pensar y ver el mundo, los dogmas enfermizos como podríamos llamarlos, y de los que necesitamos muchas veces hacer un trabajo personal profundo, para poder desprendernos verdaderamente.

Guardar

Guardar

Guardar